Szczegółowe informacje o projekcie SEKAP
Dodane przez admin_ug dnia Lipiec 03 2009 12:51:10
Images: sekap_logo_sm.jpg

Czym jest Projekt System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej [SEKAP]?

SEKAP to unikalne miejsce w Internecie, gdzie pod jednym adresem www.sekap.pl swoje usługi świadczą 54 urzędy z terenu województwa śląskiego. Dzięki temu obywatel lub przedsiębiorca nie musi już osobiście odwiedzać urzędów, aby rozpocząć sprawę urzędową.

Kto skorzysta z Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej?

SEKAP powstał z myślą o trzech grupach odbiorców.
Najwięcej korzyści otrzymują przedsiębiorcy. Nie tylko ci działający w gminach i powiatach, które wprowadziły system, ale także wszyscy chętni prowadzeniem na obszarze Projektu działalności gospodarczej. Drogą elektroniczną mogą przeprowadzić całą procedurę związaną z wpisem do ewidencji, otrzymaniem niezbędnych zaświadczeń oraz licencji wymaganych np. przy prowadzeniu usług transportowych.
Korzyści odniosą także obywatele, mieszkańcy gmin i powiatów uczestniczących w Projekcie.
SEKAP oferuje im przede wszystkim oszczędność czasu i zwolnienie z konieczności odwiedzania urzędu, kiedy zachodzi potrzeba załatwienia sprawy np. sprawy związanej z dostępem do informacji publicznej.
Trzecia grupa, do której adresowany jest SEKAP to sami urzędnicy. System przyczynia się do kształtowania nowoczesnego urzędnika o wysokich kwalifikacjach zawodowych i podążającego za wyzwaniem współczesności, w której elektroniczna komunikacja to już niemal powszechność. Możliwość kontrolowania przebiegu procedury załatwiania sprawy przez każdego interesanta zapewnia zobiektywizowanie pracy urzędników, przejrzystość realizacji każdego z etapów ich działania.
Jest jeszcze jedna grupa odbiorców, dla których SEKAP stanowi rozwiązanie problemu - to osoby niepełnosprawne. Możliwość kontaktu z urzędem drogą elektroniczną bez konieczności wychodzenia z domu pozwala im bez przeszkód uczestniczyć w życiu publicznym, a także realizować się zawodowo prowadząc np. działalność gospodarczą.

Jak działa SEKAP?

Bardzo prosto. To najważniejsza zasada przy tworzeniu portalu dla odbiorców projektu SEKAP. Intuicja, tolerancja i ergonomia - tak jest tworzony interfejs dla odbiorców. A do tego SEKAP - w odróżnieniu od klasycznego urzędu - działa przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu niezależnie od miejsca przebywania Internauty.

Ile spraw urzędowych można załatwić za pośrednictwem SEKAP?

Na razie jest ich kilkadziesiąt, ale z czasem ich liczba będzie rosła (w tym także w ramach projektu SEKAP 2). W tym projekcie przełomowym jest nie tylko sam fakt, że urzędy umożliwią interaktywne załatwianie spraw, ale to, że powstanie możliwość kontaktu z urzędem na bieżąco.
Wszystko dzięki temu, że SEKAP zmienia sposób myślenia urzędników o sposobie świadczenia usług. Zmienia się nastawienie na klienckie. A urzędy w Internecie wreszcie będą świadczyć usługi odpowiadając na wyzwania współczesności. Istotną cechą SEKAP jest to, że korzystanie z niego będzie bezpłatne. Dotyczy to zarówno korzystania z formularzy na portalu, ale także skrzynki i zaawansowanego podpisu elektronicznego wydawanego w ramach SEKAP.

Zasięg projektu:

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej [www.sekap.pl], który obejmuje ponad 3 mln. mieszkańców i 7.000 urzędników z 54 urzędów województwa śląskiego

Misja Projektu SEKAP:

Misją twórców Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej jest podniesienie jakości życia społecznego na terenie województwa śląskiego poprzez udostępnienie najnowszych osiągnięć technologicznych obywatelom, urzędnikom i przedsiębiorcom. System zakłada także wzrost konkurencyjności regionu na arenie krajowej i międzynarodowej, jest przygotowaniem do tworzenia społeczeństwa informacyjnego.

Czy SEKAP rozwiązuje wszystkie problemy?

Wszystkich na pewno nie. Niezwykłe jest to, że w jednym przedsięwzięciu udało się pogodzić oczekiwania nie tylko małych gmin ale także dużych. Dzięki temu powstanie jednolity, wysoki standard usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną. Co więcej, gminy zagrożone wykluczeniem cyfrowym uczestniczą w przedsięwzięciu, które zapewni im awans cywilizacyjny. Składa się bowiem na to nie tylko budowa portalu związanego ze świadczeniem usług w ten sam sposób niezależnie od położenia geograficznego gminy, ale także dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania. Oczywiście udział finansowy Unii Europejskiej odgrywa tu kluczową rolę - 75% kosztów jest bowiem przez nią refundowane.

Koszty Projektu SEKAP:

Całkowity koszt projektu to 22.261.083,42 PLN, z czego 20.946.899,42 PLN to koszty kwalifikowalne a 1.314.184,00 PLN to koszty niekwalifikowalne.
Wydatki inwestycyjne związane z realizacją Projektu w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych Projektu - 15.710.174,56 PLN, zostały sfinansowane przez Unię Europejską ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Pozostała wartość wydatków - 5.236.724,86 PLN stanowiła wkład własny Lidera i Partnerów uczestniczących w Projekcie i została pokryta z ich budżetów.

Trudności związane z Projektem SEKAP:

SEKAP a wymogi współczesności:

Oczekiwania wobec usług świadczonych drogą elektroniczną stale rosną. Świadczy o tym nie tylko sukces bankowości elektronicznej. Warto także przytoczyć przykłady krajów europejskich jak Findlandia, Szwecja, Estonia, Dania czy Niemcy. Wszędzie tam e-usługi stanowią nie tylko element codzienności, ale wpisują się także w element budowy społeczeństwa informacyjnego, czyli takiego gdzie informacja będzie wartością nadrzędną a dochód obywateli będzie głównie pochodził z jej przetwarzania. SEKAP jest pierwszym krokiem wprowadzającym mieszkańców województwa śląskiego w erę społeczeństwa informacyjnego - a to tym ważniejsze, że usług świadczonych drogą elektroniczną będzie coraz więcej. SEKAP stanowi także odpowiedź na rozwój i wyzwania współczesności, jak na przykład migracja zarobkowa.
Warto także zauważyć, że dostęp do Internetu w województwie śląskim jest stosunkowo powszechny. Województwo śląskie zajmuje bowiem - ze względu na swój potencjał demograficzny - drugie miejsce w kraju pod względem użytkowników Internetu, co stanowi 11% ogółu internautów w Polsce.

Kto zrealizował Projekt SEKAP?

W dniu 23 kwietnia 2007 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Śląskim - Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego a konsorcjum firm Aram Sp. z o.o. i LTC Sp. z o.o. pn. "Wykonanie "Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)" na dostawę oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi i instalacyjnymi dla 54 jednostek samorządu terytorialnego oraz dla Centrum Przetwarzania Danych".
Przedmiotem umowy jest:

Historia:

Uzyskanie ostatecznego kształtu koncepcji projektu SEKAP to efekt kilkunastomiesięcznych przygotowań, spotkań, warsztatów, dyskusji przedstawicieli samorządów oraz innych środowisk zaangażowanych w działania mające na celu wsparcie na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Śląskim oraz wykorzystanie w tym zakresie środków z funduszy strukturalnych. Aktywną rolę odegrały władze Województwa Śląskiego, inicjując i wspierając szereg działań zmierzających do realizacji Projektu. Początki działań władz województwa w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki cyfrowej w regionie to przystąpienie do realizacji projektu PRELUDE. Idea projektu PRELUDE mająca na celu stworzenie europejskiego forum do twórczej wymiany myśli między ekspertami przedstawicielami regionów oraz kreowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze projektów innowacyjnych [naukowo-badawczych] - narodziła się w 2001 roku. Dyskusje w tym zakresie prowadziły pan-europejskie organizacje specjalizujące się w wspieraniu inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego: ERIS@ - European Regional Information Society Association, ELANET - European Local Authorities Telematic Network oraz TELECITIES. W 2002 roku Województwo Śląskie jako jedyny region w Polsce zakwalifikowało się do uczestnictwa w projekcie, który został zaplanowany na okres 24 miesięcy począwszy od kwietnia 2002 roku.
Oprócz Województwa Śląskiego do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowano także osiem regionów europejskich z Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
Naukowo-badawczy projekt PRELUDE po raz pierwszy zaprezentowany został 15 maja 2002 roku w Katowicach podczas konferencji "Autostrada Firm Nowych Technologii - nowe technologie dla gospodarki", która odbyła się w ramach VII Forum Inwestycyjnego SILESIA. Do udziału w projekcie zaproszono przedsiębiorstwa informatyczne, jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe oraz władze samorządowe z terenu Województwa Śląskiego.
Wraz z rozpoczęciem realizacji projektu PRELUDE zainicjowano szereg spotkań, konferencji, warsztatów poświęconych zagadnieniom podjęcia współpracy różnych środowisk na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jedną z wielu takich okazji była konferencja regionalna zorganizowana w ramach programu PRELUDE w Katowicach 25 września 2002 roku, gdzie tematem przewodnim były możliwości finansowania działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego z funduszy europejskich.
W grudniu 2003 roku odbył się warsztat pt. "Realizacja projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Śląskim". Jego celem było przedstawienie możliwości realizacji projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego z wykorzystaniem funduszy strukturalnych. Zaprezentowano wówczas kilka propozycji projektów, których realizacja mogłaby w znaczący sposób wpłynąć na rozwój SI w regionie. Efektem spotkania było utworzenie roboczego zespołu samorządowego ds. społeczeństwa informacyjnego.
25 kwietnia 2003 roku została zorganizowana konferencja pod hasłem "Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Śląskim", podczas której dyskutowano na temat clusteringu jako skutecznej formie współpracy sprzyjającej rozwojowi innowacyjności i wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami lub firmami wdrażającymi projekty europejskie bądź podejmującymi regionalne lub lokalne przedsięwzięcia związane z zakresem programu PRELUDE.
W ramach PRELUDE przeprowadzono pierwsze w Województwie Śląskim badanie dotyczące zaawansowania procesów informatyzacji w urzędach gmin, miast i powiatów. Jego celem była diagnoza stopnia informatyzacji w samorządach lokalnych, zarówno w znaczeniu infrastruktury teleinformatycznej, jak i funkcjonującego oprogramowania oraz planów rozwoju. Przedstawione w styczniu 2004 roku rezultaty badania posłużyły jako materiał wyjściowy dla samorządów zamierzających wykorzystać środki z funduszy strukturalnych, w zakresie zwiększenia potencjału informatycznego swoich urzędów.
W marcu 2004 roku w Katowicach odbyła się zorganizowana w ramach PRELUDE przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konferencja "eGovernment w Regionach". Podczas spotkania podkreślono znaczenie przygotowania regionalnych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego i konieczność budowy infrastruktury dostępu dla każdego, zwłaszcza na terenach poza aglomeracją. Szczególną uwagę poświęcono wsparciu realizacji projektów w obszarze społeczeństwa informacyjnego w ramach funduszy strukturalnych. Podczas tej konferencji po raz pierwszy zaprezentowano koncepcję projektu pn. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej.


Images: sekap_logo_zporr_ue_sm.jpg