Jak rozpocząć korzystanie z Platformy e-Usług Publicznych SEKAP (www.sekap.pl)?
Dodane przez admin_ug dnia Lipiec 03 2009 12:54:23
Images: sekap_logo_sm.jpg
Jak rozpocząć korzystanie z Platformy e-Usług Publicznych SEKAP (www.sekap.pl)?
Aby możliwe było korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, należy w pierwszej kolejności zarejestrować się w systemie (poprzez założenie bezpłatnej Skrzynki kontaktowej, a następnie logowanie się do niej) oraz posiadać podpis elektroniczny (niekwalifikowany CC SEKAP lub kwalifikowany).

Założenie bezpłatnej Skrzynki kontaktowej możliwe jest poprzez zarejestrowanie się na stronie http://www.sekap.pl/. Poprzez tę stronę możliwe jest również logowanie się do systemu.

Aby rozpocząć załatwianie sprawy poprzez SEKAP, obywatel bądź przedsiębiorca musi zalogować się do Platformy e-Usług Publicznych. Aby zainicjować załatwianie sprawy elektronicznie potrzebne jest zazwyczaj dokonanie kilku czynności:
-wybranie urzędu i usługi,
-wypełnienie formularza elektronicznego (wniosku),
-uiszczenie opłaty skarbowej oraz opłat administracyjnych,
-spakowania dokumentów tworząc tzw. e-paczkę, zawierającą formularz wniosku z załącznikami,
-podpisanie spakowanych dokumentów,
-wysłanie dokumentów (e-paczki) do urzędu drogą elektroniczną.
Po dokonaniu wspomnianych czynności wysyłający otrzyma Urzędowe Potwierdzenie Odbioru po czym nastąpi zainicjowanie sprawy u podmiotu związanego z realizacją danej e-usługi.
Dostępne formularze elektroniczne (wnioski) można wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy, na jeden z poniższych sposobów:
-wypełnienie formularza elektronicznego (po zalogowaniu), wydrukowanie, własnoręczne podpisanie i złożenie osobiste w urzędzie;
-wydrukowanie blankietu formularza (bez logowania), wypełnienie ręcznie, własnoręczne podpisanie i złożenie osobiste w urzędzie.
UWAGA !!!
1.Nie wszystkie sprawy można załatwić drogą elektroniczną. Część spraw, zgodnie z wymogami prawa, wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie (np. wyrobienie dowodu osobistego). Informacje takie zawarte są w opisie konkretnej usługi.
2.Dołączanie/dostarczanie dokumentów pełniących rolę załączników do wniosków:
-dokumenty, na których ciąży rygor dostarczenia w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, zostaną uznane za ważne jedynie wówczas, gdy zostaną podpisane bezpiecznym (kwalifikowanym) podpisem elektronicznym przez notariusza lub przez wystawcę dokumentu.
-dokumenty, które zgodnie z warunkami uczestnictwa należy dołączyć do wniosku w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę, mogą być dołączone do wniosku elektronicznego w formie skanu.
-w przypadku, gdy warunki uczestnictwa w mechanizmie nie nakładają rygoru złożenia dokumentów będących załącznikami do wniosku w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wnioskodawcę, wnioskodawca może również dołączyć te dokumenty do wniosku w formie skanu.
-w innym przypadku, należy dostarczyć je w formie papierowej zgodnie z wymaganiami dla danego mechanizmu.

Images: sekap_logo_zporr_ue_sm.jpg