Projekt uchwały w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i ..
Dodane przez admin_ug dnia Październik 13 2010 20:21:25

Uchwała Nr .........../10
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia ..... października 2010 r.

w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.), w związku z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Postanowienia ogólne

§ 1

Program niniejszy obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 2 oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi oraz spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej wymienionymi w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem instytucji i organizacji określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ( PPiW)

§ 2

Ilekroć w programie jest mowa o:
- ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm),
- gminie- rozumie się Gminę Zebrzydowice,
- podmiotach programu- rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ustawy,
- dotacji- rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych,
- konkursie- rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o których mowa w art. 13 ustawy,
- tryb pozakonkursowy - rozumie się przez tryb określony w art.19a ustawy,
- kryteriach wyboru - rozumie się przez to kryteria oceny określone w art.15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm),
- komisja konkursowa - rozumie się przez to komisję określoną w art. 15 ust.2a, 2b, 2d oraz 2 e ustawy.

§ 3

1. Głównym celem Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie "podmiotów programu" w realizację tych zadań.
2. Celem szczegółowym jest:
a) zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Zebrzydowicach, służące pełniejszemu zaspokojeniu potrzeb,
b) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
c) upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży,
e) upowszechnianie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców,
f) promowanie zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów.

2.W programie określone zostały formy, zasady, zakres współpracy gminy z podmiotami programu.

Zakres przedmiotowy

§ 4

Zakres przedmiotowy Gminy Zebrzydowice z podmiotami programu będzie obejmować w szczególności zadania publiczne z następujących sfer:
a) profilaktyka i ochrona zdrowia;
b) upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu;
c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez udzielanie szeroko rozumianej pomocy w zakresie dostępu do nauki i edukacji.

Priorytetowe zadania publiczne

§ 5

Priorytetowymi grupami zadań przewidzianymi do realizacji w 2011 roku są:
1. Zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i sportu obejmujące:
a) szkolenie sportowe, w tym wsparcie dyscyplin olimpijskich,
b) realizacja projektów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu,
c) poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży - realizacja programów sportowych o charakterze edukacyjno - wychowawczym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
d) promocja sportu i wykorzystywanie funkcji integracyjno -społecznych kultury fizycznej, sport, jako czynnik tworzący poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej,
e) wspieranie organizacji pozarządowych, działających w sferze kultury fizycznej.
2. Zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia:
a) podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy,
b) działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, adresowane w szczególności do dzieci i młodzieży, osób starszych i przewlekle chorych .

Zasady współpracy

§ 6

1. Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi jest realizowana na zasadach określonych w art.5 ust 5 pkt.3 ustawy (obejmujących pomocniczość, suwerenność stron, efektywność, uczciwą konkurencję, jawność i partnerstwo).

Formy współpracy

§ 7

Współpraca ta może mieć charakter finansowy i poza finansowy.
1. Formy współpracy o charakterze finansowym obejmują:
a) powierzanie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;
b) wspieranie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Środki finansowe z Programu są przeznaczone tylko na określone zadania, a nie dla określonych podmiotów.
2. Formy współpracy pozafinansowej obejmują:
a) wzajemną informację o planowanych kierunkach działalności.
b) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
c) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,
d) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczymi i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
e) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej za zasadach określonych w ustawie.

Okres realizacji programu

§ 8

Program współpracy Gminy Zebrzydowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 jest uchwalany na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Sposób realizacji programu

§ 9

Program współpracy Gminy Zebrzydowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 realizowany będzie poprzez podpisanie stosownych umów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy, które wygrały otwarty konkurs ofert.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 10

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa na rok 2011.

Sposób oceny realizacji programu.

§ 11

1. Sprawozdanie z realizacji programu przygotowuje i przedstawia Wójtowi pracownik merytoryczny odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
2. Do 30 kwietnia każdego roku organ wykonawczy przedstawia organowi uchwałodawczemu sprawozdanie z realizacji programu, stanowiącego element dyskusji nad absolutorium.
3. Monitoring programu opierać będzie na porównaniu wskaźników, do których zaliczamy:
a) liczba otwartych konkursów ofert,
b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
c) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego,
d) wysokość kwot udzielonych dotacji,
e) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Sposób tworzenia programu i przebiegu konsultacji.

§ 12

Program tworzony jest przez wskazaną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Zebrzydowice, projekt programu podlegać będzie konsultacjom z organizacjami pozarządowymi w oparciu o przepisy Uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 r. W sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej

§ 13

1. Komisja konkursowa jest powołana zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice na czas nieokreślony. W skład komisji wchodzą przedstawiciele, działających w różnych obszarach, organizacji pozarządowych wskazani przez te organizacje do15 grudnia 2010 roku oraz wskazani przez Wójta przedstawiciele samorządu. Z prac komisji każdorazowo wyłączane są osoby, które związane są z organizacją pozarządową biorącą udział w otwartym konkursie ofert.
2. Kadencja Komisji Konkursowej kończy się w dniu powołania przez Wójta Gminy Zebrzydowice nowego składu Komisji.
3. Komisja Konkursowa jest ciałem doradczym wójta w sprawach dotyczących współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

Postanowienie końcowe

§ 14

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi nie obejmuje pomocy finansowej w zakresie współzawodnictwa i szkolenia zawodników realizowanego w ramach sportu.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie zastosowanie maja przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Wprowadziła regulacje dotyczące współpracy między samorządami terytorialnymi a organizacjami pozarządowymi. Wynika z niej konieczność uchwalania przez samorząd gminny rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 2 oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi oraz spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej wymienionymi w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem instytucji i organizacji. Uchwalony program będzie stanowić podstawę współpracy z wymienionymi w ustawie organizacjami.