Projekt uchwały w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego
Dodane przez admin_ug dnia Październik 15 2010 17:05:56

Uchwała Nr
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia ... października 2010 r.

w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U.  Z 2010 r.  Nr. 127, poz. 857).

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

 1. Niniejsza uchwała określa:
  1)  warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zalecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:
   a)  tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,
   b)  sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,
   c)  sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego;
  2)  cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Zebrzydowice zamierza osiągnąć.
 2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.).
 3. Wspieranie rzeczowe rozwoju sportu następuje w formie udostępnienia klubom sportowym bazy sportowej na podstawie umowy użyczenia zawartej z podmiotem uzyskującym takie wsparcie.
 4. Dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U.  Z 2010 r.  Nr. 127, poz. 857) nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Zebrzydowice prowadzi działalność sportową.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;

2) projekt - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3;

3) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt;

4) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;

5) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Wójtem Gminy Zebrzydowice i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Zebrzydowice będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

 1. poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zebrzydowice,
 2. zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice do działalności sportowej.
 3. zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Zebrzydowice do działalności sportowej,

Rozdział II
Warunki otrzymania wsparcia

§ 4

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja może zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:
  1)  realizacji programów szkolenia sportowego,
  2)  zakup sprzętu sportowego,
  3)  pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
  4)  pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
  1)  zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu;
  2)  zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia, itp.;
  3)  koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy dotacji;
  4)  wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
  5)  wypłaty stypendiów, diet i innych świadczeń pieniężnych przyznanych przez kluby sportowe zawodnikom;
  6)  koszty transferu zawodnika z innego kluby sportowego;
  7)  innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

Rozdział III
Tryb udzielania dotacji

§ 5

 1. Wnioski, o których mowa w § 2 winny być złożone w terminie do 15 grudnia 2010 roku w zakresie realizacji zadań na 2011 rok, a w kolejnych latach:
  a)  do 30 maja tego roku, w którym ma być rozpoczęte zadanie,  w przypadku gdy termin realizacji rozpoczyna się w II półroczu tego roku i upływa z końcem roku;
  b)  do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeśli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym.
 2. Wniosek, o którym mowa w § 2 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Zebrzydowice wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
 2. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony nie jest rozpatrywany.

§ 7

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o realizację przedsięwzięcia uwzględnia się w szczególności:
  1)  oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;
  2)  wysokość planowanych dochodów budżetu;
  3)  przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;
  4)  ocenę wykonania przedsięwzięć wnioskującego w okresie poprzednim, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
  5)  udział środków klubu sportowego w planowanym przedsięwzięciu, przy czym wysokość tych środków musi wynosić co najmniej 15% wnioskowanej kwoty dotacji,
  6)  procentowy udział mieszkańców gminy w odniesieniu do wszystkich uczestników projektu.

§ 8

 1. Wnioski zaopiniowane pozytywnie stanowią podstawę do ujęcia kwoty dotacji na ich finansowanie w projekcie budżetu lub w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu.
 2. Zgłoszone wnioski wymagają pozytywnej opinii Gminnej Rady Sportu.
 3. Wyłonienia wykonawców otrzymujących wsparcie finansowe dokonuje Wójt Gminy Zebrzydowice z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każde wybrane przedsięwzięcie.
 4. Po rozpatrzeniu wniosków Wójt Gminy Zebrzydowice przedstawia informacje o wysokości dotacji na poszczególne przedsięwzięcia na najbliższej  sesji Rady Gminy Zebrzydowice.

§ 9

 1. Po podjęciu uchwały budżetowej na dany rok Wójt Gminy Zebrzydowie opublikuje w sposób zwyczajowo przyjęty, przedsięwzięcia i kwoty dotacji przyznane z budżetu gminy podmiotom wykonującym przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego.
 2. Wójt Gminy Zebrzydowice zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania, tj. o przedsięwzięciach i kwotach dotacji na ich realizację, ustalonych w budżecie.

Rozdział IV
Umowa o dotację

§ 10

 1. Z beneficjentem dotacji Wójt Gminy Zebrzydowice zawiera umowę o realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1.
 2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek o realizację przedsięwzięcia wybrany przez Wójta Gminy Zebrzydowice wraz z zaktualizowanym harmonogramem.
 3. W treściach umowy o dofinansowaniu dotacją części kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finansowanie.
 4. W treści umowy można zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2.
 5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 10% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Wójta w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przez beneficjenta.

Rozdział V
Kontrola realizacji wykonania zadania

§ 11

 1. Wójt Gminy poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy może kontrolować realizację projektu, w szczególności:
  1)  stan realizacji projektu,
  2)  efektywność i rzetelność jego wykonania
  3)  prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Zebrzydowice,
  4)  prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy Zebrzydowice.
 2. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzędu Gminy Zebrzydowice jest imienne upoważnienie od Wójta określające:
  1)  imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;
  2)  nazwę jednostki kontrolowanej;
  3)  zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1;
  4)  czasookres przeprowadzanej kontroli.
 3. W zakresie realizacji projektu dotujący może każdym czasie dokonać bieżącej kontroli stanu realizacji projektu.
 4. Dotujący może dokonać kontroli realizacji projekty na zasadach określonych w regulaminie kontroli wewnętrznej
 5. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
 6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Urząd Gminy Zebrzydowice.
 7. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym, na tyle na ile to możliwe, określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.
 8. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 7, w terminie 14 dni od jego otrzymania, jednostka kontrolowana, może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Zebrzydowice.
 9. Podstawą zastrzeżeń z ust. 7 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Wójt powiadamia jednostkę w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

Rozdział VI
Rozliczenie dotacji

§ 12

 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu zawierającym elementy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania półrocznego i rocznego z realizacji przedsięwzięcia w terminie do 15 dni po zakończeniu półrocza i do 15 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
 3. W przypadku wykorzystania na realizację przedsięwzięcia tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w ciągu 15 dni od określonego w umowie dotacji dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 4. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia na cele inne niż określone w umowie.
 5. Sprawozdanie obejmuje informacje opisujące osiągnięcie celów i zakładanych rezultatów.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


 
 

Uzasadnienie

Dnia 15 października 2010 roku traci moc ustawa o sporcie kwalifikowanym, na jej miejsce wchodzi ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r.  Nr. 127, poz. 857). Wszystkie akty podjęte na podstawie ustawy o sporcie kwalifikowanym również tracą moc tj., uchwała w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Zebrzydowice. Podjęta uchwała pozwoli na wykonanie zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej. Uchwała pozwoli na udzielanie dotacji klubom sportowym określonym w art.3 i art. 4 ustawy o sporcie.