Projekt uchwały w sprawie: Gm. Prog. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dodane przez admin_ug dnia Październik 21 2010 17:05:04

Uchwała Nr
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia ... października 2010 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1, 2 i 5ustawy z dnia 26października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.)

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

Rozdział 1
Główne cele programu

§ 1

 1. Zmniejszenie w Gminie Zebrzydowice, występowania negatywnych zjawisk, powstałych w wyniku nadużywania oraz uzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie.
 2. Promowanie trzeźwego oraz zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 3. Zamierzone cele osiągane będą w drodze realizacji poszczególnych zadań.

Rozdział 2
Zadania i sposoby ich realizacji

§ 2

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

 1. Informowanie w miejscach publicznych za pomocą wydawanych ulotek, plakatów i broszur na temat choroby alkoholowej oraz możliwości jej leczenia,
 2. współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych w placówce odwykowej,
 3. finansowanie pracy punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (wynagrodzenie, doposażenie w sprzęt, materiały biurowe i pomocnicze, szkolenia, finansowanie bieżące ),
 4. finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji RPA oraz pracownika punktu informacyjno-konsultacyjnego w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie,
 5. dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych według określonego programu terapeutycznego przez specjalistów w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu,
 6. kierowanie osób nadużywających alkoholu do sądu celem zobowiązania ich do podjęcia leczenia odwykowego - pokrycie kosztów biegłego sądowego, opłaty sądowej,
 7. dofinansowanie do programu profilaktycznego realizowanego przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.

§ 3

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

 1. finansowanie obozów, kolonii, ferii zimowych i zajęć podczas wakacji letnich, realizujących program zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 2. finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy domowej,
 3. zorganizowanie pomocy psychologicznej dla osób najbardziej zagrożonych - finansowanie zatrudnienia psychologa w szkołach na terenie gminy,
 4. zorganizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci zagrożonych dysfunkcjami ( wadami wymowy) powstałymi w wyniku wzrastania i wychowywania się w środowisku patologicznym,
 5. zorganizowanie pomocy prawnej dla rodzin osób uzależnionych (wynagrodzenie, czynsz, materiały biurowe i pomocnicze),
 6. prowadzenie badań w środowisku lokalnym,
 7. finansowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (zajęcia pozalekcyjne o treści profilaktycznej, działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych, dożywanie dzieci biorących udział w zajęciach),
 8. prowadzenie "grupy wsparcia" dla członków rodzin osób uzależnionych (wynagrodzenie, doposażenie w sprzęt, materiały biurowe i pomocnicze, szkolenia )
 9. finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem "miejsca spotkań" dla uczestników zajęć profilaktyczno-terapeutycznych np. "grupy wsparcia", grupy AA
 10. wspomaganie prewencyjnych działań policji, w celu m.in.:
  a)  usprawnienia szybkości reagowania w przypadkach stosowania przemocy w rodzinach zagrożonych alkoholizmem oraz w stosunku do osób nadużywających alkoholu,
  b)  poprawy skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom wynikający z przebywania w miejscach publicznych obywateli po spożyciu alkoholu - w stanie nietrzeźwym,
  c)  zapewnienia warunków konieczności stosowania przymusu dowozu osób nadużywających alkoholu,
  d)  finansowania dodatkowych patroli prewencyjnych policji, zapobiegających naruszeniom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 4

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez:

 1)  publikacje w lokalnej gazetce mające na celu informowanie społeczności lokalnej o zagrożeniach i skutkach będących wynikiem nadmiernego spożywania alkoholu,
 2)  organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
 3)  doposażenie placówek prowadzących takie programy w pomoce (materiały dydaktyczne, terapeutyczne), sprzęt (komputery ich oprogramowanie) niezbędny do realizacji zajęć socjoterapeutycznych,
 4)  finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w celu objęcia opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (wynagrodzenie, dożywianie, wyposażenie, materiały dydaktyczne, nagrody, wycieczki, rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej, itp.),
 5)  dofinansowanie działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na osiedlu "Morcinek" w Kaczycach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, której działalność polega na zorganizowaniu alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz dożywianiu dzieci.
 6)  prowadzenie kursów i programów profilaktycznych dla rodziców dotyczących rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat alkoholu i problemów alkoholowych - organizowanych na terenie szkół, ośrodków kultury oraz parafii,
 7)  współpracę z organizacjami pozarządowymi, koalicjami trzeźwościowymi mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów np. finansowanie lokalnych imprez sportowych, kulturalnych - dla dzieci i młodzieży itp. na podstawie przedłożonych projektów profilaktycznych (zakup nagród, poczęstunek, wyposażenie w stroje, sprzęt sportowy),
 8)  wspieranie środowiskowych liderów młodzieżowych propagujących trzeźwy styl życia,
 9)  wszechstronne wspieranie w zakresie profilaktyki rodziców, pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców , policjantów, higienistek.
 10)  prowadzenie na terenie przedszkoli i szkół zajęć edukacyjnych dla rodziców o tematyce profilaktycznej,
 11)  zorganizowanie imprezy informacyjno-edukacyjnej pod hasłem " Żyj trzeźwo" (konkursy o tematyce alkoholowej, prelekcje, pogadanki nt. choroby alkoholowej ).

Rozdział 3
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 5

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Wójta Gminy na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy, ma charakter inicjujący w stosunku do zadań określonych w art. 41 ust. 1 ustawy.
 2. Powołana przez Wójt Gminy Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują z dniem 1 stycznia 2011 r. miesięczne wynagrodzenie w wysokości 160 zł.
 4. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest odbycie co najmniej jednego posiedzenia w miesiącu.
 5. Wynagrodzenie nie przysługuje w razie nieobecności na posiedzeniu. Jeżeli ilość posiedzeń jest większa niż jedno w miesiącu, to obniżenie wynagrodzenia z tytułu nieobecności będzie proporcjonalne.

Rozdział 4
Zasady finansowania zadań

§ 6

 1. Finansowanie zadań określonych w programie odbywać się będzie na zasadzie rozdziału:
  a)  dotacji na zadania realizowane przez gminne jednostki organizacyjne,
  b)  grantów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznawanych przez Wójta Gminy.
 2. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowanych w budżecie na 2011 rok.

Rozdział 5
Narzędzia działań przedstawionych w zadaniach

§ 7

Jako narzędzie działań przyjmuje się:

 1. Szkolenie kadry placówek niosących pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym oraz osób zatrudnionych w innych instytucjach stykających się z różnymi aspektami problemów alkoholowych.
 2. Udział w kampaniach edukacyjnych.
 3. Udział w organizowanych programach badawczych.
 4. Organizowanie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych.
 5. Organizowanie akcji profilaktycznych (np. konkurs, festyn, imprezy sportowe.)
 6. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także dla rodziców.
 7. Utworzenie i prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
 8. Diagnozowanie rynku lokalnego w sferze rozwiązań problemów alkoholowych (opinie, ankiety).
 9. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej.

§ 8

Zadanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizują odpowiednio Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych, Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych, Zespół Szkół w Zebrzydowicach, Zespół Szkół w Kaczycach, Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach, w oparciu o harmonogram ustalony przez Wójta Gminy Zebrzydowice.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.