Projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Dodane przez admin_ug dnia Październik 21 2010 17:06:50

Uchwała Nr
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia ... października 2010 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r z późn. zm.) w związku z art.10 ust. 1, 2 i 3ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.).

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, stanowiący element strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zebrzydowice.

§ 1

Głównym celem programu jest profilaktyka i ograniczenie dostępności i używania narkotyków poprzez podejmowanie różnorodnych działań prowadzonych na terenie gminy.

Działania te obejmują:

 1. Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:
  a)  informowanie w miejscach publicznych za pomocą wydawanych ulotek, plakatów i broszur na temat narkomanii oraz możliwości jej leczenia,
  b)  współudział w  finansowaniu działań terapeutycznych w placówkach odwykowych, w ramach, którego można dofinansować program terapeutyczny.
 2. Udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej polegającej na :
  a)  udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej przez punkt konsultacyjny funkcjonujący w Urzędzie Gminy
  b)  udzielanie pomocy w zakresie doradztwa prawnego przez radcę
 3. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, poprzez m.in.:
  1)  organizowanie spotkań ze specjalistami ds. narkomanii - szkolenia, warsztaty,
  2)  organizowanie i finansowanie przedstawień profilaktycznych w szkołach,
  3)  udział uczniów w przedstawieniach teatrów profilaktycznych,
  4)  prowadzenie zajęć sportowych przez Kluby działające we wszystkich miejscowościach gminy,
  5)  promocja zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe w szkołach i ośrodku kultury,
  6)  organizowanie czasu wolnego, pozalekcyjnego - kółka zainteresowań realizujące program profilaktyki,
  7)  prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
  8)  dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  9)  działania profilaktyczne prowadzone przez szkoły: spotkania specjalistów z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, wyjazdy na imprezy np. narkotykowe dylematy,
  10)  organizowanie konkursów plastycznych i literackich o tematyce antynarkotykowej,
  11)  zamieszczanie w gazecie lokalnej publikacji dot. przeciwdziałania i skutków uzależnienia,
  12)  diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, gdzie występował problem narkomanii.
 4. Wspomagania działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii w ramach programów realizowanych przy udziale gminy.
 5. Udzielania pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu ich integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez wykorzystanie pracy socjalnej i kontraktu socjalnego obejmującego m.in.:
  1)  dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych według określonego programu terapeutycznego w zakresie uzależnień od  narkotyków,
  2)  zapraszanie do udziału we wspólnych imprezach rodziny w których występuje zjawisko uzależnienia podczas organizowanych na terenie gminy biesiad, festynów, imprez sportowych itp.

§ 2

Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i są określone w budżecie na 2011 rok.

§ 3

Zadanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizują odpowiednio Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych, Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych, Zespół Szkół w Zebrzydowicach, Zespół Szkół w Kaczycach, Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach, w oparciu o harmonogram ustalony przez Wójta Gminy Zebrzydowice.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.