Projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk na terenie gminy Zebrzydowice w 2011 roku
Dodane przez admin_ug dnia Luty 17 2011 15:20:43
Projekt
 
z dnia  17 lutego 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

 
Uchwała Nr ....................
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie: wykazu kąpielisk na terenie gminy Zebrzydowice w 2011 roku. 

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 tekst jednolity), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala: 

§ 1. Wykaz kąpielisk na terenie gminy Zebrzydowice: 

Lp.Nazwa organizatoraNazwa kąpieliskaDługość linii brzegowej (wymiary)Liczba korzystającychTermin otwarcia i zamknięcia
1.Gminny Ośrodek Kultury w ZebrzydowicachOśrodek Sportów Wodnych na stawie Mlyńszczok w Zebrzydowicachbrodzik: 19,50 x 9,75 m gł. 0,40 m
kąpielisko: 31,70 x 14,60 m gł. od 0,40 do 2,20 m
około 100 osób15 czerwca - 30 września

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.