Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały
Dodane przez admin_ug dnia Marzec 18 2011 12:28:25

Zebrzydowice, dnia 11.03.2011 r.

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zebrzydowice w 2011 roku.

     Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 17 luty 2011 roku do 9 marca 2011 r. w celu poznania opinii, uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Zebrzydowice w 2011 roku.

     Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie internetowej urzędu http://www.zebrzydowice.pl/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.zebrzydowice.pl/ w zakładce konsultacje społeczne. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice.

     W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

     Zgodnie z punktem III ust. 1 załącznika do uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób oraz podmiotów.