Projekt uchwały w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i ..
Dodane przez admin_ug dnia Październik 31 2011 09:53:18
Projekt

z dnia 24 października 2011 r.
Uchwała Nr ....................
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia .................... 2011 r.

w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.), w związku z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

Tytuł I.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Program współpracy Gminy Zebrzydowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zwanym w dalszej części Programem, reguluje współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012 ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Podmioty te realizujące swoje cele statutowe zaspokajają różnorodne potrzeby społeczne, uzupełniając w ten sposób działalność władz samorządowych. Są one równorzędnym partnerem Gminy w realizacji zadań publicznych, co wypełnia ideę społeczeństwa obywatelskiego. Intencją władz Gminy Zebrzydowice jest rozwój i poszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także innymi podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego.

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:

- ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm),

- gminie- rozumie się Gminę Zebrzydowice,

- podmiotach programu- rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ustawy,

- dotacji- rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych,

- konkursie- rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o których mowa w art. 13 ustawy,

- tryb pozakonkursowy - rozumie się przez tryb określony w art.19a ustawy,

- kryteriach wyboru - rozumie się przez to kryteria oceny określone w art.15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm),

- komisja konkursowa - rozumie się przez to komisję określoną w art. 15 ust.2a, 2b, 2d oraz 2 e ustawy.

§ 3. 1. Głównym celem Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie "podmiotów programu" w realizację tych zadań.

2. Celem szczegółowym jest:

a) zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Zebrzydowicach, służące pełniejszemu zaspokojeniu potrzeb,

b) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,

c) upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży,

d) upowszechnianie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców,

e) promowanie zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów.

3. W programie określone zostały formy, zasady, zakres współpracy gminy z podmiotami programu.

Rozdział 2.
Zakres przedmiotowy

§ 4. Zakres przedmiotowy Gminy Zebrzydowice z podmiotami programu będzie obejmować w szczególności zadania publiczne z następujących sfer:

a) profilaktyka i ochrona zdrowia;

b) upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu;

c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez udzielanie szeroko rozumianej pomocy w zakresie dostępu do nauki i edukacji.

Rozdział 3.
Priorytetowe zadania publiczne

§ 5. Priorytetowymi grupami zadań przewidzianymi do realizacji w 2012 roku są:

1. Zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i sportu obejmujące:

a) szkolenie sportowe, w tym wsparcie dyscyplin olimpijskich,

b) realizacja projektów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu,

c) poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży - realizacja programów sportowych o charakterze edukacyjno - wychowawczym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

d) promocja sportu i wykorzystywanie funkcji integracyjno -społecznych kultury fizycznej, sport, jako czynnik tworzący poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej,

e) wspieranie organizacji pozarządowych, działających w sferze kultury fizycznej.

2. Zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia:

a) podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy,

b) działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, adresowane w szczególności do dzieci i młodzieży, osób starszych i przewlekle chorych.

Rozdział 4.
Zasady współpracy

§ 6. 1. Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi jest realizowana na zasadach określonych w art.5 ust 5 pkt.3 ustawy (obejmujących pomocniczość, suwerenność stron, efektywność, uczciwą konkurencję, jawność i partnerstwo).

Rozdział 5.
Formy współpracy

§ 7. Współpraca ta może mieć charakter finansowy i poza finansowy.

1. Formy współpracy o charakterze finansowym obejmują:

a) powierzanie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;

b) wspieranie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Środki finansowe z Programu są przeznaczone tylko na określone zadania, a nie dla określonych podmiotów.

2. Formy współpracy pozafinansowej obejmują:

a) wzajemną informację o planowanych kierunkach działalności.

b) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

c) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,

d) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczymi i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

e) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej za zasadach określonych w ustawie.

Rozdział 6.
Okres realizacji programu

§ 8. Program współpracy Gminy Zebrzydowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 jest uchwalany na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Rozdział 7.
Sposób realizacji programu

§ 9. Program współpracy Gminy Zebrzydowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 realizowany będzie poprzez podpisanie stosownych umów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy, które wygrały otwarty konkurs ofert.

Rozdział 8.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 10. W 2012 roku na realizację zadań objętych Programem w budżecie Gminy przeznaczona zostanie kwota nie mniejsza niż 8.000 zł.

Rozdział 9.
Sposób oceny realizacji programu.

§ 11. 1. Sprawozdanie z realizacji programu przygotowuje i przedstawia Wójtowi pracownik merytoryczny odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

2. Do 30 kwietnia każdego roku organ wykonawczy przedstawia organowi uchwałodawczemu sprawozdanie z realizacji programu, stanowiącego element dyskusji nad absolutorium.

3. Monitoring programu opierać będzie na porównaniu wskaźników, do których zaliczamy:

a) liczba otwartych konkursów ofert,

b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

c) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego,

d) wysokość kwot udzielonych dotacji,

e) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Rozdział 10.
Sposób tworzenia programu i przebiegu konsultacji.

§ 12. 1. Program współpracy tworzy się w oparciu o propozycje składane przez podmioty programu, referaty merytoryczne Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy.

2. Projekt programu skierowano do konsultacji w oparciu o Uchwałę Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

Rozdział 11.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej

§ 13. 1. Do opiniowania ofert składanych przez organizacje oraz podmioty działające w zakresie pożytku publicznego w ramach otwartych konkursów ofert, Wójt powołuje w formie zarządzenia komisje konkursowe, odrębnie dla każdego z zakresów zadań publicznych.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) trzech przedstawicieli Wójta wyłonionych spośród pracowników urzędu,

2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, przy przyjęciu, że komisja jest władna do opiniowania ofert w składzie nie mniejszym niż trzech członków.

3. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę obejmującą zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

4. Wójt powołując komisję konkursową wskazuje jej przewodniczącego.

5. Wójt zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowych przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w zakresie pożytku publicznego, w formie ogłoszenia, które publikuje się w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

6. Wójt dokonuje wyboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w zakresie pożytku publicznego spośród zgłoszonych kandydatów, z pominięciem kandydatów reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.

7. W pracach komisji konkursowej nie mogą brać udziału osoby pozostające z oferentami takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

8. Każdy członek komisji konkursowej przed rozpoczęciem jej działalności zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie, o której mowa w ust. 7.

9. Za udział w posiedzeniach komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

10. Do zadań komisji konkursowej należy:

1) ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,

2) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami,

3) sporządzenie protokołu z prac komisji.

11. Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej należy:

1) przewodniczenie pracom komisji,

2) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Wójta,

3) pisemne powiadomienie wszystkich oferentów o decyzji Wójta.

12. Decyzje o udzieleniu zlecenia zadania oraz dofinansowania podejmuje Wójt po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej.

13. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

Rozdział 12.
Postanowienie końcowe

§ 14. Zmiany Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalania.

§ 15. 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi nie obejmuje pomocy finansowej w zakresie współzawodnictwa i szkolenia zawodników realizowanego w ramach sportu.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie zastosowanie maja przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.