Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały
Dodane przez admin_ug dnia Styczeń 22 2013 15:18:07

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2013-2017

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 27 grudnia 2012 do 18 stycznia 2013r. w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2013-2017".

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.zebrzydowice.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zebrzydowice.pl. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice oraz stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach www.gops.zebrzydowice.pl.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

Zgodnie z punktem III ust. 1 załącznika do uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.


 
 Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zebrzydowicach
 
mgr Daniel Kroczek