Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały
Dodane przez admin_ug dnia Maj 08 2013 11:28:59

Zebrzydowice, dnia 06.05.2013 r.

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie "zmiany Uchwały Nr XXII/210/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 roku dot. programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 ".

     Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 18 kwietnia 2013 roku do 2 maja 2013 r. w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie "zmiany Uchwały Nr XXII/210/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 roku dot. programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013".

     Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie internetowej urzędu http://www.zebrzydowice.pl/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.zebrzydowice.pl/ w zakładce konsultacje społeczne. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice.

     W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

     Zgodnie z punktem III ust. 1 załącznika do uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta