Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie programu GPPiRPA na rok 2017
Dodane przez admin_ug3 dnia Listopad 21 2016 14:41:43

Zebrzydowice, dnia 16.11.2016 r.

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

      Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 07 listopada 2016 roku do 15 listopada 2016 r. w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

     Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.zebrzydowice.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zebrzydowice.pl w zakładce konsultacje społeczne. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice.

     W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

     Zgodnie z punktem III ust. 1 załącznika do uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA