Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Dodane przez admin_ug3 dnia Marzec 01 2013 10:05:00

Zebrzydowice, dnia 20.02.2013 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. poz. 647 z 2012 r. ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ze zm.),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 20.02.2013 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. poz. 647 z 2012 r. ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ze zm.),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu, w dniach od 11.03.2013 r. do 9.04.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, Sali Narad - II piętro nr 38 ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 900 do 1500, w czwartki w godzinach od 900 do 1630, a w piątki w godzinach od 900 do 1330.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2013 r. (czwartek) w Sali Sesyjnej - I piętro nr 32B Urzędu Gminy, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6 o godzinie 1500.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zebrzydowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej będą zamieszczone zostaną informacje o dokumentach:

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 w/w ustawy, projekt zmiany studium uwarunkowań wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. do Wójta Gminy Zebrzydowice.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zebrzydowice.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta