Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Dodane przez admin_ug dnia Kwiecień 03 2013 13:32:09

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ-BB.4210.2.2013.RJK.2
z 27 marca 2013 r.

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że na wniosek NWR Karbonia S.A. z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 44 z dnia 26 lutego 2013 r., uzupełniony pismem z dnia 20 marca 2013 r., zostało wszczęte w dniu 22 marca 2013 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie metodą podziemną węgla kamiennego ze złoża "Morcinek 1"”. Złoże to położone jest na terenie gmin Zebrzydowice i Hażlach.


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ-BB.4210.2.2013.RJK.2
z 27 marca 2013 r.

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że na wniosek NWR Karbonia S.A. z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 44 z dnia 26 lutego 2013 r., uzupełniony pismem z dnia 20 marca 2013 r., zostało wszczęte w dniu 22 marca 2013 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie metodą podziemną węgla kamiennego ze złoża "Morcinek 1"”. Złoże to położone jest na terenie gmin Zebrzydowice i Hażlach.

Zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach - Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 blok B, pokój 414A, w godzinach 8:00 – 15:00.