Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Dodane przez admin_ug3 dnia Kwiecień 12 2013 11:18:24

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ-BB.4210.2.2013.RJK.4
z 3 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że w dniu 3 kwietnia 2013 r. wydał postanowienie znak: WOOŚ-BB.4210.2.2013.RJK.3 o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie metodą podziemną węgla kamiennego ze złoża "Morcinek 1"”, w którym ustalił zakres dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia ww. postępowania oraz obowiązek sporządzenia tej dokumentacji przez wnioskodawcę w języku państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie, tj. w języku czeskim.


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ-BB.4210.2.2013.RJK.4
z 3 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że w dniu 3 kwietnia 2013 r. wydał postanowienie znak: WOOŚ-BB.4210.2.2013.RJK.3 o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie metodą podziemną węgla kamiennego ze złoża "Morcinek 1"”, w którym ustalił zakres dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia ww. postępowania oraz obowiązek sporządzenia tej dokumentacji przez wnioskodawcę w języku państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie, tj. w języku czeskim.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Doręczenie ww. postanowienia stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 B, pokój 414a, w godzinach 8.00 – 15.00.