Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - WYPOCZYNEK DZIECI
Dodane przez admin_ug dnia Maj 23 2013 12:31:33


Wójt Gminy Zebrzydowice

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

 1. Rodzaje zadań, termin realizacji oraz wysokość środków przeznaczonych na ich dofinansowanie:
  1. organizacja wyjazdu rekreacyjno - sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice, od 01 lipca 2013 do 31 sierpnia 2013 roku, kwota 5.000 zł (przy czym minimalny udział własny 50% całości zadania)
   

Rozszerzona zawartość newsa

ZARZĄDZENIE SG.0050.55.20.2013

WÓJTA GMINY

z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2013 w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r) w związku z art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Zarządzam, co następuje:

 1. Ogłosić konkurs na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 2. Szczegółowy arkusz zadań i warunki ich realizacji określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice.

 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

OGŁOSZENIE

     Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr XXII/210/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 oraz uchwały Nr XXII/211/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, koalicjami trzeźwościowymi mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów oraz w ramach finansowania obozów, kolonii, ferii zimowych i zajęć podczas wakacji letnich, realizujących program zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Wójt Gminy Zebrzydowice

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

 1. Rodzaje zadań, termin realizacji oraz wysokość środków przeznaczonych na ich dofinansowanie:
  1. organizacja wyjazdu rekreacyjno - sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice, od 01 lipca 2013 do 31 sierpnia 2013 roku, kwota 5.000 zł (przy czym minimalny udział własny 50% całości zadania)
   
 2. Rodzaje zadań zrealizowanych w 2012 r. oraz kwoty dotacji na dofinansowanie zadania:
  1. Gminny turniej w tenisie stołowym z okazji Święta Niepodległości, w okresie od 1 października 2012 roku do 25 listopada 2012 roku, kwota 1.140,90 zł
  2. Wyjazd rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice do Rajgrodu, od 04 lipca 2012 do 13 sierpnia 2012r, kwota 14.949,48 zł
   
 3. Podmioty uprawnione do składania ofert:
  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
   
 4. Tryb realizacji zadania:
  W przypadku wyboru oferty, zlecenie zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.
   
 5. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizację, które łączenie spełniają następujące warunki:
  1. Zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zebrzydowice.
  2. Dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania.
  3. Posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
  4. Przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami:
   1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, zgodna z stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy została wydana,
   2. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego - formularz nr 1;
   3. oświadczenie potwierdzające, iż złożone dokumenty są zgodne z stanem faktycznym i prawnym.
  5. Ich oferta będzie wpisywać się w zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży, działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach, promocję zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów.

  Wszystkie wymienione dokumenty powinny być dołączone w postaci kserokopii z potwierdzenie jej zgodności.
   
  Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
   
 6. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Zlecanie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
  2. Warunkiem otrzymania dotacji jest prawidłowe rozliczenie się z dotacji za 2012 rok (dotyczy organizacji, które otrzymały dotację w 2012 r.)
  3. Wójt Gminy Zebrzydowice przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
  4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  5. W przypadku złożenia oferty na realizację zadania: "Organizacja wyjazdu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z gminy Zebrzydowice" w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2013 r. minimalny udział własny oferenta wynosić winien 50 % całości zadania.
  6. Formą finansowania zleconego zadania będzie dotacja celowa przekazywana z budżetu Gminy Zebrzydowice na rzecz wykonawcy na podstawie umowy.
  7. Poprzez udzieloną dotację celową Gmina Zebrzydowice będzie wspierać zadanie zlecone wykonawcy - w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Pozostałe koszty realizacji zadania będą realizowane z pozyskiwanych przez wykonawcę środków własnych i innych
  8. Wójt Gminy Zebrzydowice może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  9. Wójt Gminy Zebrzydowice może w trakcie realizacji zadania wycofać się z umowy na realizację zadania, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  10. Praca społeczna członków i świadczenie wolontariuszy stanowi wkład osobowy podmiotu w realizację zadania zgodnie działem III ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Wkład osobowy nie może przekroczyć 50% całości wkładu własnego w realizacje zadania.
  11. W przypadku złożenia oferty wspólnej we wniosku należy wskazać podział działań realizowanych przez poszczególne podmiotu oraz sposób reprezentacji tych podmiotów. W przypadku złożenia oferty wspólnej wszystkie podmioty ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizacje zadania.
  12. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, w związku z czym kwota dotacji może być niższa niż w ogłoszonym konkursie oraz w złożonej ofercie. W takim przypadku podmiot biorący udział w konkursie może zmniejszyć zakres rzeczowy i finansowy lub zrezygnować z jego realizacji.
  13. Przyznanie dotacji w wysokości niższej niż określona w ofercie, wymaga aktualizacji harmonogramu.
   
 7. Wydatki, pokrywane z dotacji muszą być przeznaczone bezpośrednio na realizację zadania i mogą obejmować w szczególności:
  1. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania o ile organizator nie posiada takiego sprzętu,
  2. wynagrodzenie kadry instruktorskiej, trenerskiej, szkoleniowej, opiekę medyczną niezbędną do prawidłowej realizacji zadania - na podstawie zawartej umowy,
  3. koszty sędziowskie - w przypadku udziału we współzawodnictwie,
  4. koszty wynajmu obiektów i sprzętu,
  5. ubezpieczenie osób związanych wyłącznie z realizacją zadania
  6. koszty transportu uczestników,
  7. koszty utrzymania obiektów sportowych związane z realizacją zadania (usługi, umowy, materiały eksploatacyjne), nie więcej niż 5% wnioskowanej kwoty dotacji,
  8. koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania, np. noclegi i wyżywienie w przypadku imprez odbywających się poza miejscowością (obozy szkoleniowe, wyjazdy sportowo-rekreacyjne),
  9. koszty materiałów informacyjno-edukacyjnych, wynajmu pomieszczeń i materiałów warsztatowych,
  10. koszty zakupu napojów, żywności, związane z dożywianiem osób uczestniczących w zadaniu wg. szczegółowej kalkulacji przedstawionej w ofercie,
  11. koszty nagród - tylko w przypadku współzawodnictwa;
  12. przygotowanie i druk publikacji (afisze, zaproszenia itp.)nie więcej niż 5 % kosztów;
  13. koszty materiałów promocyjnych (nie więcej niż 5% kosztów);
  14. koszty organizacji szkoleń, warsztatów, zajęć dydaktycznych, spotkań itp. wg. przedstawionego harmonogramu
  15. koszty administracyjne, np. koordynacja i obsługa księgowa projektu, opłaty telekomunikacyjne, co, czynsz za wynajem pomieszczeń w stosowanej części przypadającej na dany projekt, nie więcej niż 5% wnioskowanej kwoty dotacji;
  16. zakup innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
   
 8. Środki finansowe ponoszone przy realizacji zadania nie mogą być wykorzystane na:
  1. wynagrodzenia członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę ponoszone przy realizacji zadania;
  2. diety uczestniczących w realizacji zadania;
  3. podatki, cła, opłaty skarbowe;
  4. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;
  5. nabycie lub dzierżawę gruntów;
  6. prace remontowe i budowlane;
  7. wydatki inwestycyjne;
  8. koszty ryczałtu samochodu prywatnego wykorzystywanego do realizacji zadania;
  9. delegacji służbowych związanych z realizacja projektu;
  10. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku;
  11. wydatki niezwiązane z realizacją zadania;
  12. wydatki związane z finansowaniem sportu.
   
 9. Termin składania ofert:
  1. Oferty w formie pisemnej wraz z wymienionymi załącznikami należy nadesłać pocztą lub złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 6 do dnia 14.06.2013 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Wzór druku oferty na realizację zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice - www.zebrzydowice.pl, www.bip.zebrzydowice.pl lub otrzymać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6 - pokój 13AB
   
 10. Termin i tryb dokonania wyboru ofert oraz sposób informowania o wynikach konkursu:
  1. wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa na podstawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla organizacji pozarządowych i przedkłada je do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice.
  2. wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  3. o podjętych decyzjach składający oferty powiadomieni są również pisemnie,
  4. od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie
  5. komisja konkursowa dokona wyboru oferty w terminie do 21 czerwca 2013 r.
  6. Wójt Gminy Zebrzydowice po zapoznaniu się z przedstawioną przez komisję konkursową dokumentacją podejmuje decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji,
  7. kryteria stosowane przy wyborze ofert:
   1. spełnienie wymogów formalnych (warunkuje dopuszczenie do konkursu)
   2. zgodność treści oferty z zadaniem konkursowym,
   3. merytoryczna wartość oferty,
   4. ocena możliwości realizacji zadania (posiadane zasoby, doświadczenie)
   5. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   6. dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym.
   
 11. Wójt Gminy Zebrzydowice zastrzega sobie prawo:
  1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
  2. przesunięcia terminu składania ofert,
  3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
  4. możliwości dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań,
   
 12. Postanowienia końcowe:
  W przypadku rezygnacji oferenta lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Zebrzydowice z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
   
 13. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela:
  Weronika Jendral, Referat ORO, pokój 13AB Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. 032 47 55 113
   

Załączniki:
- Załącznik nr 1-wzór oferty, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Z 2011 r. Nr 6, poz.25)
- Formularz nr 1


ZAŁĄCZNIKI - POBIERZ