Zakończenie strategicznego postępowania SUiKZP Gminy Zebrzydowice
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 09 2013 10:01:05

Zebrzydowice 9.08.2013

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 z późn. zm.) informuję o przyjęciu przez Radę Gminy Zebrzydowice Uchwały Nr XXVII/271/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice. Z treścią dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy – zapoznać się można w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Zebrzydowicach. Treść powyższego dokumentu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice 9.08.2013

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 z późn. zm.) informuję o przyjęciu przez Radę Gminy Zebrzydowice Uchwały Nr XXVII/271/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice. Z treścią dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy – zapoznać się można w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Zebrzydowicach. Treść powyższego dokumentu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Materiały do pobrania: