IR- P 04/2013 (Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych)
Dodane przez admin_ug dnia Wrzesień 10 2013 14:43:47

Zebrzydowice, dnia  10.09.2013 r.

IR- postępowanie o zamówienie 04/2013

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

    Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice.

Zakres prac obejmuje wykonanie odcinkowych odtworzeń odwodnienia przy drogach gminnych tj.:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  10.09.2013 r.

IR- postępowanie o zamówienie 04/2013

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

    Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice.

Zakres prac obejmuje wykonanie odcinkowych odtworzeń odwodnienia przy drogach gminnych tj.:

  1. ul. Górna w Marklowicach Górnych - rowem otwartym, przepustami wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg
  2. ul. Lipowa w Marklowicach Górnych - wymiana przepustu fi 1000 wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi
  3. ul. Lipowa w Marklowicach Górnych - odtworzenie umocnienia wylotu przepustu w rejonie pos. 14
  4. ul. Botaniczna i ul. Jarzębinowa w Kończycach Małych - odtworzenie rowu otwartego
  5. ul. Szkolna w Marklowicach Górnych- wymiana przepustu fi 500
  6. ul. Miodowa w Kończycach Małych - odtworzenie rowu otwartego
  7. ul. Świtezianki w Kończycach małych - odtworzenie cieku betonowego wraz z rowem.
Zakres zadania obejmuje odtworzenie odcinkowo przydrożnych rowów otwartych, ścinkę zawyżonych poboczy, wymianę niedrożnych przepustów, odtworzenie umocnienia betonowymi płytami ażurowymi, odtworzenie nawierzchni asfaltowej jezdni.
Szczegółowy zakres poszczególnych zadań ujęto w przedmiarach robót.
Wspólny słownik zamówień / CPV / :45.23.31.40-1 -roboty drogowe
 45.23.00.00-8 -roboty w zakresie odwodnienia korpusu drogowego

Termin związania z ofertą -  30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy -  31.10.2013 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela pracownik Urzędu Gminy - Marian Botorek  tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36

Termin składania ofert - do dnia  18.09.2013  r.  do godz.  9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 18.09.2013  r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta