Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Dodane przez admin_ug3 dnia Listopad 06 2013 10:55:27

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ-BB.4210.3.2013.RJK.2
z 30 października 2013 roku

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że na wniosek P. Leszka Chraściny oraz P. Williama Schloemera - wiceprezesów zarządu NWR Karbonia S.A. z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 44, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu rozpoznania złoża węgla kamiennego w obszarze " Morcinek 1". Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości Kaczyce (gm. Zebrzydowice) i Pogwizdów (gm. Hażlach).


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ-BB.4210.3.2013.RJK.2
z 30 października 2013 roku

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że na wniosek P. Leszka Chraściny oraz P. Williama Schloemera - wiceprezesów zarządu NWR Karbonia S.A. z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 44, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu rozpoznania złoża węgla kamiennego w obszarze " Morcinek 1". Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości Kaczyce (gm. Zebrzydowice) i Pogwizdów (gm. Hażlach).

Zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko lub odstąpienie od tego obowiązku zostanie stwierdzone przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski osobiście w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach - Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 blok B, pokój 414A, w godzinach 8:00 - 15:00 lub pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22.