Otwarty konkurs ofert - dowóz 8 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
Dodane przez admin_ug dnia Listopad 19 2013 12:35:17

OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. z 2004 r. - Dz. U. Nr 256, poz. 2572 oraz uchwały Nr XXII/210/12 a dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. i uchwały Nr XXX/306/13 z dnia 14 listopada 2013 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Wójt Gminy Zebrzydowice
ogłasza otwarty konkurs ofert na następujące zadanie

 1. Rodzaj zadań, termin oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:
  1. Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 8 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13,
  2. Termin realizacji w/w zadania 2 stycznia do 27 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2014 roku.
  3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 45.000 zł

Rozszerzona zawartość newsa

Zarządzenie SG.0050.126.43.2013
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 18 listopada 2013r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadania w ramach programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. ) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. )

Zarządzam, co następuje:

 1. Ogłosić konkurs na realizację zadania: "dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 8 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13",
 2. Szczegółowy arkusz zadania i warunki jego realizacji określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. z 2004 r. - Dz. U. Nr 256, poz. 2572 oraz uchwały Nr XXII/210/12 a dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. i uchwały Nr XXX/306/13 z dnia 14 listopada 2013 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Wójt Gminy Zebrzydowice
ogłasza otwarty konkurs ofert na następujące zadanie

 1. Rodzaj zadań, termin oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:
  1. Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 8 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13,
  2. Termin realizacji w/w zadania 2 stycznia do 27 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2014 roku.
  3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 45.000 zł
 2. Rodzaj i termin zadań zrealizowany w 2011r.,2012r. i 2013 r. oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:
  1. Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 5 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13, termin: 02.01.2011 - 30.06.2011 i 01.09.2011 - 31.12.2011 kwota: 30.000 zł
  2. Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 6 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13, termin: 02.01.2012 - 30.06.2012 i 01.09.2012 - 31.12.2012 kwota: 40.000 zł
  3. Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 6 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13, termin: 02.01.2013 - 28.06.2013 i 01.09.2013 - 31.12.2013 kwota: 41.000 zł
 3. Podmioty uprawnione do składania ofert:
  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 4. Zasady przyznawania dotacjioraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
  1. Wymagane jest posiadanie przez oferenta środka transportu przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  2. Zadanie powinno być realizowane w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i opiekę wszystkim jego uczestnikom.
  3. Dowóz realizowany powinien być pod nadzorem:
   1. kierowcy, który posiada przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
   2. opiekuna, który spełnia wymagania: m. in. wykształcenie średnie; przynajmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami; przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy; przeszkolenie w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach związanych z jednostkami chorobowymi dzieci (m.in. atak padaczki, atak agresji)
  4. Dotację udziela się na podstawie pisemnej oferty, złożonej w terminie określonym w ogłoszeniu.
  5. Warunkiem otrzymania dotacji jest prawidłowe rozliczenie się z dotacji za lata w których dotacja została przyznana danej organizacji.
  6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  7. Organ administracji publicznej dokona wyboru oferty w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.
  8. Oceny złożonych ofert dokonywać będzie powołana w tym celu Zarządzeniem Wójta Gminy Zebrzydowice Komisja Oceniająca.
  9. Wójt Gminy podejmuje decyzję dotyczącą wyboru oferty, po zapoznaniu się z opinią komisji oceniającej.
  10. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
   1. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania,
   2. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
   3. ocena możliwości realizacji zadania, przy uwzględnieniu informacji podanych przez oferenta,
   4. dotychczasowa współpraca z samorządem i jego organami.
   Powyższe kryteria stanowią instrument, który pozwala na wszechstronną ocenę złożonej oferty i wybór realizatora zadania.
 5. Termin składania ofert:
  1. Ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2013 r. w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, pokój nr 26 w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy składającego ofertę oraz adnotacją: " Konkurs ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych".
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Otwarcie ofert 11.12.2013 r.
  4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice na www.zebrzydowice.pl oraz w Urzędzie Gminy, pokój nr 26, tel. 032-4755144 w godzinach od 7.30 do 15.30.
 6. Dodatkowych informacji udziela:
  Iwona Pszczółka referat OSE pokój nr 26 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice,
  tel. 032-4755144 w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Załączniki
- Załącznik nr 1-wzór oferty, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Z 2011 r. Nr 6, poz.25)


ZAŁĄCZNIK - POBIERZ
 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta