IR- P 05/2013 (Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego)
Dodane przez admin_ug dnia Listopad 26 2013 12:42:25

Zebrzydowice, dnia  26.11.2013 r.

IR- postępowanie o zamówienie 05/2013

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2014".


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  26.11.2013 r.

IR- postępowanie o zamówienie 05/2013

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2014".

Zakres robót obejmuje oświetlenie ulic, mostów, placów, parkingów, skwerów, parków, przejść będących ciągami dla pieszych, chodników.

Wspólny słownik zamówień / CPV / :  50.23.21.00-1

Zasady prowadzenia konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego określone są w Zarządzeniu Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14 września 1987 r w sprawie Szczegółowych Zasad Eksploatacji Urządzeń Oświetlenia Ulicznego / MP z 1987 r nr 29 poz. 230 /

Do kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego zalicza się:

Termin związania z ofertą -  30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy - 01.01.2014 r do 31.12.2014 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela pracownik Urzędu Gminy - mgr inż. Marian Botorek  tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36

Termin składania ofert - do dnia  05.12.2013  r.  do godz.  9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  05.12.2013  r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA