Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Dodane przez admin_ug3 dnia Listopad 29 2013 10:35:28

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ-BB.4210.3.2013.RJK.4
z 25 listopada 2013 roku

Na podstawie art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), zwanej ustawą ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu rozpoznania złoża węgla kamiennego w obszarze " Morcinek 1", że postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko lub odstąpienia od tego obowiązku, nie zostanie wydane w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy ooś.


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ-BB.4210.3.2013.RJK.4
z 25 listopada 2013 roku

Na podstawie art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), zwanej ustawą ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu rozpoznania złoża węgla kamiennego w obszarze " Morcinek 1", że postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko lub odstąpienia od tego obowiązku, nie zostanie wydane w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy ooś.

Z uwagi na konieczność uzupełnienia przez inwestora materiału dowodowego, a następnie przeanalizowania w tut. organie całości akt zgromadzonych w sprawie, ww. postanowienie zostanie wydane do dnia 17 stycznia 2014 r.

Zawiadomienie stron postępowania o nowym terminie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.