IR- P 06/2013 (Pełnienie funkcji gospodarza cmentarzy komunalnych)
Dodane przez admin_ug dnia Grudzień 06 2013 11:01:16

Zebrzydowice, dnia  06.12.2013 r.

IR- postępowanie o zamówienie 06/2013

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Pełnienie funkcji gospodarza cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Zebrzydowice w 2014 r".

Do obowiązków gospodarza cmentarzy, które zlokalizowane są w Kaczycach, Kończycach Małych i Marklowicach Górnych należeć będzie:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  06.12.2013 r.

IR- postępowanie o zamówienie 06/2013

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Pełnienie funkcji gospodarza cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Zebrzydowice w 2014 r".

Do obowiązków gospodarza cmentarzy, które zlokalizowane są w Kaczycach, Kończycach Małych i Marklowicach Górnych należeć będzie:

 1. dopilnowanie, aby pochówki na cmentarzach odbywały się w miejscach do tego przeznaczonych, zgodnie z planem zagospodarowania poszczególnych cmentarzy
 2. kontrolowanie i dokonywanie każdorazowo odbioru wykonanego dołu grzebalnego / wymiarów oraz głębokości pod względem ich prawidłowego wykonania zgodnie z wymaganymi wymiarami na dany rodzaj grobu, określonymi w planie zagospodarowania cmentarza /
 3. kontrolowanie by nagrobki wykonywane były zgodnie z przepisami i by nie stwarzały zagrożenia
 4. dopilnowanie , aby pochówki dokonywały osoby do tego uprawnione
 5. dbanie o dobry stan techniczny urządzeń, wykonywanie drobnych napraw i robót konserwacyjnych polegających na remoncie istniejących:
 6. jeżeli zajdzie taka potrzeba zgłaszanie konieczności wykonania robót o charakterze remontowym i inwestycyjnym
 7. dbanie o czystość i porządek na powierzchni cmentarza i w jego obejściu tj w okolicach krzyży cmentarnych, ogrodzenia, budynków, ubikacji, studni, alejek, śmietników oraz tablic informacyjnych - w tym celu przynajmniej 1 raz w tygodniu tj. w sobotę posprzątać powierzchnie cmentarzy
 8. dbanie o zieleń poprzez jej terminowe koszenie, przycinanie drzew i krzaków / również tuje /
 9. utrzymywanie w okresie zimowym alejki poprzez ich odśnieżanie
 10. wyposażenie cmentarzy w tablice informacyjne / i dbać o ich stan techniczny / z podaniem pełnej nazwy przedsiębiorstwa pełniącego obowiązki gospodarza cmentarza oraz telefonów kontaktowych
 11. pełnienie dyżurów związanych z zagospodarowaniem cmentarzami w biurach sołtysów w wyznaczonych godzinach

Wspólny słownik zamówień / CPV / :  98.37.11.11-5

Termin związania z ofertą -  30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy -  od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/  lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela pracownik Urzędu Gminy - Marian Botorek  tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36

Termin składania ofert - do dnia  16.12.2013  r.  do godz.  9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  16.12.2013  r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA