Zapytanie ofertowe: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 zł
Dodane przez admin_ug dnia Grudzień 10 2013 09:14:17

Zebrzydowice, dnia 09.12.2013 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Gmina Zebrzydowice
reprezentowana przez
Wójta Gminy - mgr Andrzeja Kondziołkę
ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
tel. 032 4755100     fax. 032 4693-266
e-mail: ug@zebrzydowice.pl
adres internetowy : www.zebrzydowice.pl

     Na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę i zapraszamy do złożenia oferty na udzielenie  kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 09.12.2013 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Gmina Zebrzydowice
reprezentowana przez
Wójta Gminy - mgr Andrzeja Kondziołkę
ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
tel. 032 4755100     fax. 032 4693-266
e-mail: ug@zebrzydowice.pl
adres internetowy : www.zebrzydowice.pl

     Na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę i zapraszamy do złożenia oferty na udzielenie  kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 500.000,00  PLN  z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Uruchomienie kredytu przez Bank nastąpi w dniu 30 grudnia 2013 r.

 2. Warunki spłaty kredytu:

  - Kredyt zostanie spłacony w równych ratach miesięcznych począwszy od dnia 30 stycznia 2014 r. do 30 sierpnia 2015 r. / 20 rat miesięcznych po 25 000,00 zł /.
    Spłata rat  kapitałowych na dzień 30 każdego miesiąca , miesiąc luty - 28.

  - Odsetki naliczane będą od salda kredytu  na dzień 30 każdego miesiąca /luty - 28/.

  - Kredyt oprocentowany będzie wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus stała marża w Banku w okresie obowiązywania umowy. Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

  - Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika oraz złożeniem oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie prawa bankowego.

  Okres kredytowania będzie wynosił 2 lata  / 2014 - 2015 /.

 3. Zamawiający zastrzega sobie:
  a/ możliwość niewykorzystania całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat,
  b/ możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej / PLN /.

 5. Do celów obliczeń bankowych, za rok przyjmuje się 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni.

 6. Do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 1 M na dzień 01. grudnia 2013 r.

 7. Umowę kredytu przygotowuje Bank w uzgodnieniu z Zamawiającym

 8. Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania o cenę "Formularzu ofertowym" - Zał. Nr 1.

 9. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenie:
  a) formularz ofertowy wg. zał. wzoru, stanowiący zał. nr 1,
  b) zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe / Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami /. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

 10. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Antoniego Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w sekretariacie. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem "kredyt długoterminowy", w terminie do 16 grudnia 2013 r. do godz. 12.00.
  Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 11. Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 7 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Irena Klocek - Skarbnik Gminy, telefon 32  4755105.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


  ZAŁĄCZNIK - DO POBRANIA