Otwarty konkurs ofert - dowóz 8 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
Dodane przez admin_ug dnia Grudzień 17 2013 15:29:47

Zarządzenie SG 0050.138.46 .2013
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia  16.12.2013r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania" dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 8 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13,


Rozszerzona zawartość newsa

Zarządzenie SG 0050.138.46 .2013
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia  16.12.2013r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania" dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 8 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13,

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. )  i w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ).

§ 1

Zarządzam, co następuje:

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadania ogłoszony w dniu 18.11.2013 r. na zadanie dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 8 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno -  Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13" wybierając :
  2. Dokonanie wyboru oferty uzasadniam osiągnięciem przez nią wysokiej oceny realizacji zadania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA