IR- przetarg 07/2009 (udzielenie kredytu długoterminowego)
Dodane przez gci dnia Sierpień 04 2009 12:13:15
Zebrzydowice, dnia 03.08.2009 r.

IR- przetarg 07/2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 2.500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowego w budżecie gminy na rok 2009 deficytu budżetowego, związanego z realizacją wydatków majątkowych / inwestycyjnych / "

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :


Rozszerzona zawartość newsa
Zebrzydowice, dnia 03.08.2009 r.

IR- przetarg 07/2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 2.500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowego w budżecie gminy na rok 2009 deficytu budżetowego, związanego z realizacją wydatków majątkowych / inwestycyjnych / "

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.
Prosimy o przedstawienie dokumentacji finansowej pozwalającą ocenić zdolność kredytową Gminy Zebrzydowice, a w szczególności:
a) sprawozdania Rb-NDS za lata 2006, 2007, 2008,
  Odp.Patrz załącznik nr 1
b) zestawienia przepływów pieniężnych w całym okresie kredytowania
   Odp. Patrz odpowiedzi z     30.07.2009 r.
c) zestawienia zadań inwestycyjnych realizowanych i planowanych w latach 2008-2010
   Odp. Patrz  załącznik nr 2
d) zestawienia prognozowanych przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków w całym okresie kredytowania
   Odp. Patrz odpowiedzi z 30.07.2009 r.
e) sprawozdań Rb-Z za lata 2007-2008r.
    Odp.Patrz załącznik nr 3
f) harmonogramu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Zebrzydowice, w całym okresie kredytowania,
   Odp.Patrz załącznik nr 4
g) opinii RIO na temat wykonania budżetu za lata 2006-2008,
   Odp.Patrz zał nr 5
h) opinii RIO w sprawie opinii o możliwości zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w 2009r.,
   Odp. Patrz odpowiedzi z 30.07.2009 r.
i) opinii RIO o przedłożonym przez Gminę projekcie budżetu na 2009r.
   Odp.Patrz załącznik nr 5
j) uchwały budżetowej na 2009r.
   Odp. Patrz załącznik nr 6
 

Pytanie 2.
Ponadto prosimy o odniesienie się do następujących kwestii, które po lekturze warunków określonych w SIWZ budzą nasze wątpliwości:

Pytanie 2a.
w pkt. 15 brak jest algorytmu stanowiącego podstawę wyliczenia ceny usługi, a szczególności stawki WIBOR, będącej bazą do wyliczenia ceny usługi oraz terminu, od którego należy rozpocząć naliczanie oprocentowania,
Odp. Patrz odpowiedzi z dnia 30.07.2009 r.
Pytanie 2b
w pkt. 13 warunków SIWZ ppkt. 1c) piszecie Państwo, że złożona oferta powinna zawierać podpisany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWS, podczas gdy załącznik nr 3 do SIWZ jest zatytułowany „Doświadczenie zawodowe”,
Odp. Do oferty Wykonawca  nie składa podpisanego wzoru umowy. Nie stanowił on załącznika do SWIZ
Pytanie 2c
Załącznik nr 3 do SIWZ, wymaga udokumentowania doświadczenia zawodowego. Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o wylegitymowanie się przez Wykonawcę usługą udzielenia kredytu dla JST, czy też jakąkolwiek inną,
Odp. Wykonawca musi wykazać co najmniej jedną usługę udzielenia kredytu w kwocie nie mniejszej niż 2.500.000 zł. Status prawny kredytobiorcy nie jest istotny.  
Pytanie 2d
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco. Prosimy o potwierdzenia, czy Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
Odp .Patrz odpowiedzi z 30.07.2009 r.


Załączniki do odpowiedzi zostały umieszczone w "Dokumenty przetargowe" lub POBIERZ (Format zip)