Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Dodane przez admin_ug dnia Luty 12 2014 14:16:53

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak: WOOŚ.4201.3.2014.AS2
z 5 lutego 2014 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że na wniosek Dariusza Kolińskiego, działającego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, z 24 stycznia 2014 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: Zadanie 2 - stacja kolejowa Zebrzydowice, realizowanego w ramach projektu pn. "Studium Wykonalności - dokumentacja przedprojektowa dla "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice - Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń"".


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak: WOOŚ.4201.3.2014.AS2
z 5 lutego 2014 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że na wniosek Dariusza Kolińskiego, działającego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, z 24 stycznia 2014 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: Zadanie 2 - stacja kolejowa Zebrzydowice, realizowanego w ramach projektu pn. "Studium Wykonalności - dokumentacja przedprojektowa dla "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice - Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń"".

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, jest organem właściwym do zmiany ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpi o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawo do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, mieszczącej się w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22, w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 42 06 804.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.