IR- P 03/2014 (Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej ...)
Dodane przez admin_ug3 dnia Kwiecień 17 2014 13:19:04

Zebrzydowice, dnia  17.04.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 03/2014

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

    Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice.

Zakres opracowania obejmuje 2 zadania / części /. Ofertę można złożyć na całość lub wybraną część.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 17.04.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 03/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice.

Zakres opracowania obejmuje 2 zadania / części /. Ofertę można złożyć na całość lub wybraną część.

Zadanie 1 - Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Miodowej w Kończycach Małych
Obszar rozbudowy sieci wodociągowej pokazano orientacyjnie na zał. nr 1 do SIWZ Ilość przyłączy do zaprojektowania - 25 sztuk
Zadanie 2 - Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jarzębinowej w Kończycach Małych
Obszar rozbudowy sieci wodociągowej pokazano orientacyjnie na zał. nr 2 do SIWZ Ilość przyłączy do zaprojektowania - 18 sztuk

W każdym zadaniu zakres obejmuje:
- projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami
- materiały geodezyjne do projektowania / aktualizacja map, wypisy z ewidencji gruntów /
- uzgodnienia z właścicielami nieruchomości / oświadczenie wraz z załącznikiem mapowym /
- wszelkie uzgodnienia branżowe , ZUD i decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę
- uzyskanie pozwolenia na budowę
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót/

Projekt należy opracować w wersji papierowej w 5 egz., kosztorys inwestorski, przedmiar i specyfikację techniczną po 1 ezg. Całość należy nagrać na płytkę CD. Wersja CD musi być tożsama z wersją papierową / rysunki, opisy, uzgodnienia.

Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Projektanta, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu umowy.

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 71.32.20.00-1

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy - do 30.10.2014 r
W terminie do dnia 15.07.2014 r Projektant przedłoży uzgodnioną z właścicielami działek trasę wodociągu i przyłączy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych tut. Urzędu - mgr inż. Ewa Suchecka i Wiesława Zniszczoł - tel. 32/ 4755107 , 32/ 4755106 , pokój nr 40

Termin składania ofert - do dnia 06.05.2014 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.


WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.


Aktualizacja dokumentacji przetargowej (SIWZ z załącznikami) (POBIERZ AKTUALIZACJĘ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: