IR- P 04/2014 (Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych ...)
Dodane przez admin_ug dnia Maj 15 2014 16:45:04

Zebrzydowice, dnia  15.05.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 04/2014

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej na terenie Gminy Zebrzydowice.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 15.05.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 04/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej na terenie Gminy Zebrzydowice.

Zakres wykonywanych prac obejmuje dostawę materiału kamiennego - łupka powęglowego na potrzeby bieżącej naprawy dróg gminnych o nawierzchni kamiennej i gruntowej na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2014. Dostawa obejmuje kursy po 10 ton towaru na miejsce wbudowania w poszczególnych sołectwach wg wskazań Zamawiającego w następujących ilościach:
- Marklowice Górne - 10 kursów
- Zebrzydowice - 39 kursów
- Kończyce Małe - 20 kursów
- Kaczyce - 20 kursów

W cenie należy skalkulować : zakup materiału, jego załadunek, transport i rozładunek.
W ofercie należy podać:
- łączny koszt dostawy materiału w ilości łącznej 890 ton do w/w miejscowości oraz
- koszt dostawy 1 kursu / 10 t / do sołectwa Zebrzydowice Górne / do linii DW 937 /
- koszt dostawy 1 kursu / 10 t / do sołectwa Zebrzydowice dolne i pozostały obszar Zebrzydowice Górne, Kończyce Małe i Marklowice Górne
- koszt dostawy 1 kursu / 10 t / do sołectwa Kaczyce

Podstawą wykonania dostawy będzie zlecenie przez inspektora nadzoru, którym jest pracownik Urzędu Gminy, dostawy zawierającej ilość i miejsce do którego należy dowieźć zamówiony towar. Terminy dostawy będą uzgadniane sukcesywnie w miarę występowania zapotrzebowania.

Wspólny słownik zamówień / CPV / :14.21.22.00-2 kruszywa
44.11.37.00-9 materiały do naprawy nawierzchni dróg
60.10.00.00-9 usługi w zakresie transportu drogowego

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy - do 30.10.2014 r
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dostawy w terminie do 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds dróg - mgr inż. Marian Botorek - tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36

Termin składania ofert - do dnia 26.05.2014 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.


WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: