IR- P 05/2014 (Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Korczaka ...)
Dodane przez admin_ug3 dnia Maj 20 2014 12:52:53

Zebrzydowice, dnia  20.05.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 05/2014

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Korczaka / DP nr 2627 S/ w Kończycach Małych.


Rozszerzona zawartość newsa
IR- P 05/2014 (Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Korczaka ...)

Zebrzydowice, dnia  20.05.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 05/2014

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

   Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Korczaka / DP nr 2627 S/ w Kończycach Małych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Korczaka  / DP nr 2627 S / w Kończycach Małych na odcinku od DW 937 do granicy Kaczyc o długości ok. 2,1 km

Zakres opracowania:
a/ pozyskanie map do celów projektowych, wypisów z rejestru gruntów
b/ uzyskanie zgody na wejście w teren / jeżeli zajdzie taka potrzeba /
c/ uzyskanie warunków zasilania, uzgodnienia branżowe, wszelkie decyzje i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę
d/ projekt budowlano – wykonawczy – 5 egz.
e/ kosztorys inwestorski – 2 egz.
f/ przedmiar robót – 2 egz.
g/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz.
h/ nośnik elektroniczny projektu CD – 1 egz.

Wspólny słownik zamówień / CPV / :
 71.32.31.00-9  usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

Termin związania z ofertą –  30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji umowy –  do  15.10.2014 r
W w/w terminie projektant winien złożyć kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
Wykonawca do dnia 15.07.2014r przedłoży do akceptacji koncepcję proponowanego rozwiązania projektowego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – http://www.bip.zebrzydowice.pl/  lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds dróg – mgr inż. Marian Botorek -  tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36

Termin składania ofert – do dnia  29.05.2014  r.  do godz.  9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  29.05.2014  r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: