IR- P 06/2014 (Remont chodnika łączącego ul. Szkolną z ul. Nowy Dwór...)
Dodane przez admin_ug3 dnia Czerwiec 06 2014 12:20:52

Zebrzydowice, dnia  06.06.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 06/2014

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

   Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Remont chodnika łączącego ul. Szkolną z ul. Nowy Dwór w Marklowicach Górnych.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 06.06.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 06/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Remont chodnika łączącego ul. Szkolną z ul. Nowy Dwór w Marklowicach Górnych.

Zakres wykonywanych prac obejmuje :
– wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej długości ok. 240 mb i szerokości 1,5 mb
– wykonanie utwardzenia łuku w ciągu ul. Szkolnej z kostki kamiennej gr 10 cm ograniczonej krawężnikiem drogowym o długości ok. 25 mb
– wyrównanie odcinka dojazdu nawierzchnią kamienną o długości ok 70 mb i gr 15 cm

Wspólny słownik zamówień / CPV / :
45.23.32.53-7 Roboty w zakresie chodników

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji umowy – do 30.08.2014 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – http://www.bip.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds dróg – mgr inż. Marian Botorek - tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36

Termin składania ofert – do dnia 17.06.2014 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.


WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: