IR- P 07/2014 (Przebudowa drogi dojazdowej do pól - droga boczna ...)
Dodane przez admin_ug3 dnia Lipiec 08 2014 12:14:10

Zebrzydowice, dnia  08.07.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 07/2014

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

   Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Przebudowa drogi dojazdowej do pól - droga boczna od ul. Zagrodowej w Kończycach Małych.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  08.07.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 07/2014

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

   Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Przebudowa drogi dojazdowej do pól - droga boczna od ul. Zagrodowej w Kończycach Małych.

Zakres wykonywanych prac obejmuje :
– wykonanie podbudowy kamiennej
– wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej
– wymiana odwodnienia
Szczegółowy zakres prac ujęto w przedmiarze robót.

Wspólny słownik zamówień / CPV / :
45.23.31.40-1 Roboty drogowe
45.23.00.00-8 Roboty w zakresie odwodnienia korpusu drogowego

Termin związania z ofertą –  30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji umowy –  do 10.10.2014 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – http://www.bip.zebrzydowice.pl/  lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds dróg – mgr inż. Marian Botorek -  tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36

Termin składania ofert – do dnia  17.07.2014  r.  do godz.  9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  17.07.2014  r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: