Konsultacje projektów uchwał w sprawie programów GPPN i GPPiRPA na rok 2015
Dodane przez admin_ug3 dnia Październik 08 2014 08:34:42

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice.


 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.142.43.2014 z dnia 03 października 2014 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015"
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 8 października 2014 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 22 października 2014 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 17 lub na adres elektroniczny sg@zebrzydowice.pl
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755100 wew. 110 oraz Dorota Spandel - Jonek, pok. 17, tel. 324755100.

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Rozszerzona zawartość newsa

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice.


 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.142.43.2014 z dnia 03 października 2014 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015"
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 8 października 2014 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 22 października 2014 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 17 lub na adres elektroniczny sg@zebrzydowice.pl
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755100 wew. 110 oraz Dorota Spandel - Jonek, pok. 17, tel. 324755100.

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

Zarządzenie SG.0050.142.43.2014
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 03 października 2014 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015"

     Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

§ 1.

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015" z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami).
 2. Wyznaczam dzień 8 października 2014 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 22 października 2014 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


 
Załącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.142.43.2014
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 03 października 2014 r.


 
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice.


 
 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.142.43.2014 z dnia 03 października 2014 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015"
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 8 października 2014 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 22 października 2014 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 17 lub na adres elektroniczny sg@zebrzydowice.pl
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755100 wew. 110 oraz Dorota Spandel - Jonek, pok. 17, tel. 324755100.