IR- P 11/2014 (W zdrowym ciele zdrowy duch – zagospodarowanie terenu)
Dodane przez admin_ug3 dnia Październik 10 2014 12:37:05

Zebrzydowice, dnia 10.10.2014r.

IR- postępowanie o zamówienie 11/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

W zdrowym ciele zdrowy duch – zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury rekreacyjnej w Kaczycach przy ul. Ludowej 10, w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej 5, w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 21, w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej 10


Operacja planowana jest do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 „Leader” , w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.
Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 10.10.2014r.

IR- postępowanie o zamówienie 11/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

W zdrowym ciele zdrowy duch – zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury rekreacyjnej w Kaczycach przy ul. Ludowej 10, w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej 5, w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 21, w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej 10


Operacja planowana jest do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 „Leader” , w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury, tj. urządzenia siłowni zewnętrznej i tablice informacyjne w Gminie Zebrzydowice a w szczególności:

- w Kaczycach ul. Ludowa 10, działka nr 227/3

Na działce nr 227/3 w Kaczycach przy ul. Ludowej planuje się zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury tj. urządzenia siłowni zewnętrznej – 2 szt, w tym: urządzenie typu Twister, urządzenie typu Jeździec oraz tablicę edukacyjną – 1 szt.
Usytuowanie urządzeń i odległości od granic działki pokazane są w projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1A).
Pozostały teren przeznaczony jest na zieleń (trawniki, zieleń niska, pojedyncze drzewa). Teren wokół budynku po zakończeniu budowy powinien zostać uporządkowany.

- w Kończycach Małych ul. Staropolska 5, działka 1414/1

Na działce nr 1414/1 w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej planuje się zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury tj. urządzenia siłowni zewnętrznej – 2 szt, w tym: urządzenie typu Twister, urządzenie typu Jeździec oraz tablicę edukacyjną – 1 szt.
Usytuowanie urządzeń i odległości od granic działki pokazane są w projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1B).
Pozostały teren przeznaczony jest na zieleń (trawniki, zieleń niska, pojedyncze drzewa). Teren wokół budynku po zakończeniu budowy powinien zostać uporządkowany.

- w Zebrzydowicach, ul. ks. A. Janusza 21, działka nr 1/2

Na działce nr 1/2 w Zebrzydowicach przy ul. ks. A. Janusza planuje się zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury tj. urządzenia siłowni zewnętrznej– 2 szt, w tym: urządzenie typu Twister, urządzenie typu Jeździec oraz tablicę edukacyjną – 1 szt.
Usytuowanie urządzeń i odległości od granic działki pokazane są w projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1C).
Pozostały teren przeznaczony jest na zieleń (trawniki, zieleń niska, pojedyncze drzewa). Teren wokół budynku po zakończeniu budowy powinien zostać uporządkowany.

- w Marklowicach Górnych ul. Szkolna 10, działka nr 304/2

Na działce nr 304/2 w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej planuje się zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury tj. urządzenie siłowni zewnętrznej – 1 szt, tj.: urządzenie typu Wioślarz oraz tablicę edukacyjną – 1 szt.
Usytuowanie urządzeń i odległości od granic działki pokazane są w projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1D).
Pozostały teren przeznaczony jest na zieleń (trawniki, zieleń niska, pojedyncze drzewa). Teren wokół budynku po zakończeniu budowy powinien zostać uporządkowany.

URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

Urządzenie do ćwiczeń na powietrzu – TWISTER
Normy bezpieczeństwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913
Przeznaczenie: urządzenia do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci poniżej 14 roku życia powinny korzystać z urządzeń pod opieką osób dorosłych.
Dane techniczne:
Wymiary: o 1790 x 1316 [mm]
Kolorystyka: zielono – szara

Konstrukcja nośna urządzeń wykonana ze stalowych rur o średnicy 140 mm i grubości 3 mm, pozostałe elementy rurowe przekrój 33 mm i grubość 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Platformy i pedały wykonane ze stali, siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubości 2mm, elementy stalowe malowane proszkowo z podkładem cynkowym, uchwyty wykonane z PVC, zakończenia śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego; urządzenia posiadają tabliczki z instrukcją obsługi urządzeń.
Montaż do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu: 50 x 50 x 55 cm.

Urządzenie do ćwiczeń na powietrzu – JEŹDZIEC
Normy bezpieczeństwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913
Przeznaczenie: urządzenia do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci poniżej 14 roku życia powinny korzystać z urządzeń pod opieką osób dorosłych.
Dane techniczne:
Wymiary: 1430 x 608 x 1104 [mm]
Kolorystyka: zielono – szara

Konstrukcja nośna urządzeń wykonana ze stalowych rur o średnicy 140 mm i grubości 3 mm, pozostałe elementy rurowe przekrój 33 mm i grubość 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Platformy i pedały wykonane ze stali, siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubości 2mm, elementy stalowe malowane proszkowo z podkładem cynkowym, uchwyty wykonane z PVC, zakończenia śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego; urządzenia posiadają tabliczki z instrukcją obsługi urządzeń.
Montaż do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu: 50 x 50 x 55 cm.

Urządzenie do ćwiczeń na powietrzu – WIOŚLARZ
Normy bezpieczeństwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913
Przeznaczenie: Urządzenia do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci poniżej 14 roku życia powinny korzystać z urządzeń pod opieką osób dorosłych.
Dane techniczne:
Wymiary: 1640 x 925 x 1045 [mm]
Kolorystyka: zielono – szara

Konstrukcja nośna urządzeń wykonana ze stalowych rur o średnicy 14 [mm] i grubości 3 [mm] pozostałe elementy rurowe przekrój 33 [mm] i grubość 3 [mm]. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi; platformy i pedały wykonane ze stali; siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubości 2 [mm]; elementy stalowe malowane proszkowo z podkładem cynkowym; uchwyty wykonane z PVC; zakończenia śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego; urządzenia posiadają tabliczki z instrukcją obsługi urządzeń.
Montaż do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 50 x 50 x 55 [cm]

Nawierzchnia bezpieczna
Nawierzchnią bezpieczną dla w/w urządzeń będzie istniejąca trawa.
Wszystkie urządzenia powinny spełniać normy bezpieczeństwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957, PN-EN 913 i być zamontowane zgodnie ze specyfikacjątechniczną.
Wszystkie montowane urządzenia powinny posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Wykonanie montażuurządzeńmogądokonywaćosoby, firmy przeszkolone w tym celu przezproducentów urządzeń oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń,wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych, o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w niniejszym projekcie.

TABLICA EDUKACYJNA
W bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń siłowni zewnętrznej planuje się zamontowanie tablicy edukacyjnej z instrukcją ćwiczeń i regulaminem o wymiarach 0,50 m x 0,50 m na słupku stalowym ocynkowanym koloru szarego w fundamencie 50 x 50 x 55 cm z betonu klasy B15 (C12/15).

Szczegółowy opis zadania zawiera projekt budowlany wraz ze specyfikacją techniczną i przedmiar.

Wspólny słownik zamówień / CPV / :
45.21.22.00-8

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy – do 17.11.2014 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – http://www.bip.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Kierownik Referatu mgr inż. Ewa Suchecka - tel. 32/ 4755106, pokój nr 40

Termin składania ofert – do dnia 20.10.2014 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: