IR- P 12/2014 (Uruchomienie sezonowego lodowiska ...)
Dodane przez admin_ug3 dnia Październik 28 2014 09:51:31

Zebrzydowice, dnia  28.10.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 12/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Uruchomienie sezonowego lodowiska na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 28.10.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 12/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Uruchomienie sezonowego lodowiska na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55.


Zakres zamówienia obejmuje: montaż, bieżące serwisowanie i demontaż lodowiska wraz z jego wyposażeniem.
Uruchomienie instalacji, budowę lodu, serwisowanie i bieżącą eksploatację wraz z materiałami oraz demontaż i uprzątnięcie terenu.
Zamówienie obejmuje wszelkie prace transportowe związane z usługą podstawową a także obsługę lodowiska w zakresie sprzedaży biletów, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na lodowisku.
Parametry lodowiska:
Mobilne sztuczne lodowisko o wymiarach: 16 m x 30 m = 480 m2, wyposażone w:
- gotowe systemowe orurowanie chłodnicze
- bandy zabezpieczające o wysokości 1,2 m do zamrażania w lodzie / bez wkręcania w podłoże /
- kompaktowe urządzenie chłodnicze – agregat
- glikol do napełniania orurowania z pojemnikami i pompą
- urządzenie do czyszczenia i konserwacji tafli lodu
- suszarka do łyżew, ostrzałka, łyżwy
- chodniki gumowe do chodzenia w łyżwach uniemożliwiające zniszczenie istniejących nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią
- materiały izolacyjne do przygotowania podłoża na całej powierzchni boiska / folie budowlane, styropian itp. zabezpieczające istniejącą nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego / wg projektu zagospodarowania
- w zabezpieczenia łuków na potrzeby gry w hokeja oraz dostawa bramek do hokeja
Lokalizacja boiska dopasowana do istniejącego terenu.

Wspólny słownik zamówień / CPV / :
92.70.00.00-8

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy – do 15.03.2015 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – http://www.bip.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych – mgr inż. Ewa Suchecka i Wiesława Zniszczoł - tel. 32/ 4755107 , pokój nr 40

Termin składania ofert – do dnia 05.11.2014 r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: