IR-P14/2014 (Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice)
Dodane przez admin_ug3 dnia Grudzień 08 2014 10:23:23

Zebrzydowice, dnia  08.12.2014 r.

IR-postępowanie o zamówienie 14/2014

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU

            Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 08.12.2014 r.

IR-postępowanie o zamówienie 14/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice.

Zakres robót obejmuje wykonanie zadania polegające na konserwacji i utrzymaniu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice tj. oświetlenia ulic, mostów, placów, parkingów , skwerów, parków, przejść będących ciągami dla pieszych, chodników. Ilość punktów świetlnych na dzień 05.12.2014 r wynosi 1.345 sztuk. Zmiana ilości do 5% punktów świetlnych w trakcie obowiązywania umowy nie będzie miała wpływu na koszt zadania.

Zasady prowadzenia konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego określone są w Zarządzeniu Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14 września 1987 r w sprawie Szczegółowych Zasad Eksploatacji Urządzeń Oświetlenia Ulicznego / MP z 1987 r nr 29 poz. 230 /.
Do kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego zalicza się:
- koszt dopuszczeń do pracy na sieci przez właściwy Zakład Energetyczny
- koszt wymiany drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie obejm i innych elementów słupów
- wymiana żarówek, lamp, bezpieczników i wszystkich innych elementów osprzętu oświetlenia na sieci kablowej i napowietrznej oświetlenia
- koszt wymiany uszkodzonych lub brakujących opraw, lamp, pionów w słupach
- lokalizacje wozem pomiarowym uszkodzonych kabli, naprawa uszkodzonych zerwanych kabli ziemnych
- mycie kloszy opraw oświetleniowych 2 razy w roku – w miesiącach kwiecień, wrzesień
- malowanie metalowych słupów, wysięgników, drzwiczek, szaf oświetlenia ulicznego w miarę potrzeb
- regulacja i wymiana zegarów sterujących
- konserwacja i bieżące naprawy szaf oświetlenia ulicznego, wymiana poszczególnych elementów w szafach
- prześwietlanie drzew
- wykonywanie oględzin i przeglądów technicznych oraz pomiarów natężenia oświetlenia
- porządkowanie terenów po wykopach, naprawa chodników, jezdni, terenów zielonych / przywrócenie do stanu pierwotnego /
- przy robotach ziemnych uwzględnić opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz koszt oznakowania robót
- prowadzenie całodobowego przyjmowania zgłoszeń o usterkach oświetlenia ulicznego
- prowadzenie księgi przyjętych zgłoszeń o usterkach oświetlenia i ich naprawie <

Wspólny słownik zamówień / CPV / :
50.23.21.00-1

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy – 01.01.2015 r do 31.12.2015 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – http://www.bip.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds dróg – mgr inż. Marian Botorek - tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36

Termin składania ofert – do dnia 16.12.2014 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 38.

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: