Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Dodane przez admin_ug3 dnia Grudzień 19 2014 12:17:37

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.3.2014.AS2
z 15 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje,


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

znak WOOŚ.4201.3.2014.AS2
z 15 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje,

strony postępowania,

że postanowieniem z 12 grudnia 2014 znak WOOŚ.4201.3.2014.AS2, zostało podjęte z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: Zadanie 2 – stacja kolejowa Zebrzydowice, realizowanego w ramach projektu pn. "Studium Wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice – Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń"".

Na postanowienie w sprawie podjęcia postępowania nie przysługuje zażalenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Materiał dowodowy, w tym raport o oddziaływaniu na środowisko, dostępny będzie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, mieszczącej się w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 42 06 804.