IR- P 01/2015 (Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych)
Dodane przez admin_ug3 dnia Marzec 20 2015 10:31:33

Zebrzydowice, dnia  20.03.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 01/2015

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

    Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej na terenie Gminy Zebrzydowice

Zakres wykonywanych prac obejmuje dostawę materiału kamiennego - łupka powęglowego na potrzeby bieżącej naprawy dróg gminnych o nawierzchni kamiennej i gruntowej na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2015.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 20.03.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 01/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej na terenie Gminy Zebrzydowice

Zakres wykonywanych prac obejmuje dostawę materiału kamiennego - łupka powęglowego na potrzeby bieżącej naprawy dróg gminnych o nawierzchni kamiennej i gruntowej na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2015.
Dostawa obejmuje kursy po 10 ton towaru na miejsce wbudowania w poszczególnych sołectwach wg wskazań zamawiającego w następujących ilościach:

- Marklowice Górne- 5 kursów
- Zebrzydowice- 35 kursów
- Kończyce Małe- 20 kursów
- Kaczyce- 20 kursów

W cenie należy skalkulować: zakup materiału, jego załadunek, transport i rozładunek.
W ofercie należy podać:
A - łączny koszt dostawy materiału w ilości łącznej 800 ton do w/w miejscowości
oraz
A1 - koszt dostawy 1 kursu / 10 t / do sołectwa Zebrzydowice Górne / do linii dw 937 /
A2 - koszt dostawy 1 kursu / 10 t / do sołectwa Zebrzydowice Dolne i pozostały obszar Zebrzydowice Górne, Kończyce Małe i Marklowice Górne.
A3 - koszt dostawy 1 kursu / 10 t / do sołectwa Kaczyce

Wspólny słownik zamówień / CPV / :
14.21.22.00-2 -kruszywa
44.11.37.00-9 -materiały do naprawy nawierzchni dróg
60.10.00.00-9 -usługi w zakresie transportu drogowego

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji umowy - do 30.10.2015 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds dróg - mgr inż. Marian Botorek - tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36

Termin składania ofert - do dnia 31.03.2015 r. do godz. 9:45w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.


WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: