IR- P 02/2015 (Wykonanie dokumentacji projektowych odcinków sieci oświetlenia ulicznego)
Dodane przez admin_ug dnia Kwiecień 20 2015 12:36:34

Zebrzydowice, dnia  20.04.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 02/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Wykonanie dokumentacji projektowych odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice.

Zakres zamówienia obejmuje:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 20.04.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 02/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Wykonanie dokumentacji projektowych odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice.

Zakres zamówienia obejmuje:

Zadanie 1 -Odcinek drogi powiatowej nr 2628S ul. Graniczna w Kończycach Małych-/ od ul. Korczaka do posesji nr 17 / o długości ok. 1,4 km z wykorzystaniem od skrzyżowania z ul. Źródlaną istniejących słupów linii energetycznej nN
Zadanie 2 -odcinek drogi powiatowej nr 2646S ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach- / od ul. Jesionowej do ul. Kalinowej / o długości ok. 0,7 km; w środkowej części tego odcinka lokalizacja słupów winna uwzględnić nowy planowany przebieg drogi.
Zadanie 3 -odcinek ul. Polnej w Marklowicach Górnych - / od posesji nr 26 do granicy gminy / o długości ok. 1,0 km z wykorzystaniem od rejonu skrzyżowania z ul. Leśną istniejących słupów linii energetycznej nN.

Ofertę można złożyć na wszystkie 3 zadania lub tylko wybrane.

Zakres opracowania obejmuje:
a/ pozyskanie map do celów projektowych, wypisów z rejestru gruntów
b/ uzyskanie zgody na wejście w teren / jeżeli zajdzie taka potrzeba /
c/ uzyskanie warunków zasilania, uzgodnienia branżowe, wszelkie decyzje i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę
d/ projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz.
e/ kosztorys inwestorski - 2 egz.
f/ przedmiar robót - 2 egz.
g/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz.
h/ nośnik elektroniczny projektu / CD / - 1 egz.

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 71.32.31.00-9

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy - do 15.10.2015 r
W terminie do dnia 15.07.2015 r Projektant przedłoży do akceptacji koncepcję proponowanego rozwiązania projektowego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds dróg mgr inż. Marian Botorek - tel. 32/ 4755131, pokój nr 36

Termin składania ofert - do dnia 30.04.2015 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.


 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: