IR- P 03/2015 (Opracowanie dokumentacji projektowych i wykonanie odcinków oświetlenia)
Dodane przez admin_ug3 dnia Kwiecień 21 2015 13:29:23

Zebrzydowice, dnia  21.04.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 03/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Budowa czterech odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie GminyZebrzydowice /opracowanie dokumentacji projektowej + wykonanie /

Zakres zamówienia obejmuje:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 21.04.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 03/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Budowa czterech odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie GminyZebrzydowice /opracowanie dokumentacji projektowej + wykonanie /

Zakres zamówienia obejmuje:

Zadanie 1 -ul. Podleśna w Kaczycach - Dowieszenie na istniejących 5 słupach linii energetycznej nN kabla oświetleniowego z wydłużeniem linii o jedno przęsło wraz z zabudową 1 słupa wirowego jako końcowego / łączna długość planowanej linii oświetleniowej ok. 275 mb /, zamontowanie 3 opraw oświetleniowych, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót / w zależności od potrzeby /
Zadanie 2 -ul. Jabłoni w Kaczycach - Zabudowa 1 słupa wirowego jako końcowego wraz z dowieszeniem kabla oświetleniowego na dwóch przęsłach / łączna długość planowanej linii oświetleniowej ok. 90 mb /, zamontowanie 1 oprawy oświetleniowej, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót / w zależności od potrzeby /
Zadanie 3 -ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach - Zabudowa 4 słupów wirowych wraz z dowieszeniem kabla oświetleniowego / łączna długość planowanej linii oświetleniowej ok. 210 mb / oraz naprawa istniejącej sieci oświetleniowej pod obiektami mostowymi / łączna długość naprawianego odcinka ok. 70 mb /, zamontowanie 2 opraw oświetleniowych, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót / w zależności od potrzeby /
Zadanie 4 -ul. Poziomkowa w Zebrzydowicach - Dowieszenie na istniejących 10 słupach linii energetycznej nN kabla oświetleniowego z wykonaniem podłączenia do istniejącej sieci oświetleniowej przy ul. Słowiczej o długości ok. 310 mb, zamontowanie 2 opraw oświetleniowych, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót / w zależności od potrzeby /.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych w/w odcinków jako odrębne zadania oraz realizację po uzyskaniu w zależności od potrzeb pozwoleń na budowę bądź zgłoszeń robót.

Wykonawcy poszczególnych zadań przedstawią zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję proponowanego rozwiązania. Wykonanie obiektu w terenie uzależnione jest od uzyskanych warunków od właściciela sieci energetycznej.

Wykonawca w ofercie winien określić wartość poszczególnych zadań w rozbiciu na zakres projektowy i wykonawczy.

Ofertę można złożyć na wszystkie 4 zadania lub tylko wybrane.

Zakres opracowania projektowego obejmuje:
a/ pozyskanie map do celów projektowych, wypisów z rejestru gruntów
b/ uzyskanie zgody na wejście w teren / jeżeli zajdzie taka potrzeba /
c/ uzyskanie warunków zasilania możliwości dowieszenia linii na istniejące słupy, uzgodnienia branżowe, wszelkie decyzje i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę
d/ projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz.
e/ kosztorys inwestorski - 2 egz.
f/ przedmiar robót - 2 egz.
g/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz.
h/ nośnik elektroniczny projektu / CD / - 1 egz.

Zakres budowy obejmuje wykonanie zaprojektowanych odcinków sieci oświetleniowych.

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 71.32.31.00-9, 45.31.61.10-9

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy - do 15.11.2015 r
W terminie do dnia 15.07.2015 r Projektant przedłoży do akceptacji koncepcję proponowanego rozwiązania projektowego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds dróg mgr inż. Marian Botorek - tel. 32/ 4755131, pokój nr 36

Termin składania ofert - do dnia 04.05.2015 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.


 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: