IR- przetarg 11/2009 („Wykonanie prac związanych z „Akcją zima”...)
Dodane przez gci dnia Październik 06 2009 14:27:39
Zebrzydowice, dnia  06.10.2009 r.
IR- przetarg  11/2009

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

    Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 ogłasza przetarg nieograniczony  powyżej  14.000  EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Wykonanie prac związanych z „Akcją zima” na terenie sołectw: Marklowice Górne, Zebrzydowice Dolne i Zebrzydowice Górne w Gminie ZebrzydowiceRozszerzona zawartość newsa
Zebrzydowice, dnia 06.10.2009 r.
IR- przetarg 11/2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Wykonanie prac związanych z „Akcją zima” na terenie sołectw: Marklowice Górne, Zebrzydowice Dolne i Zebrzydowice Górne w Gminie Zebrzydowice

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3

Zakres robót obejmuje:
- odśnieżanie dróg gminnych pługami
- usuwanie oblodzeń

Kryteria oceny ofert – cena 100 %
Termin akcji zima: od 01.12.2009 r. do 31.03.2010 r. z możliwością wcześniejszego uruchomienia oraz przedłużenia w zależności od warunków atmosferycznych.
Wadium w wysokości 1.500,00 zł należy wnieść zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub przelewem na konto Urzędu Gminy – BS Jastrzębie 85847000012001003042830011
Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłynęło na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną klasyfikacją.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Inspektor p. Bronisław Piekar i Kazimierz Herman tel. 032 4755131 i 32 4755151 pokój nr 36 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.
Termin składania ofert – do dnia 27.10.2009 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2009 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Do potwierdzenia:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Do potwierdzenia:
- wykaz sprzętu który jest w posiadaniu firmy
- wykaz wykonywanych usług w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykaz musi zawierać wykonanie co najmniej 3 usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – co należy potwierdzić następującym dokumentem:
informacją banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy , potwierdzającą zabezpieczone środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 20.000 zł.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu formuły spełnia / nie spełnia.

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty :
1.Oświadczenie na formularzu / załącznik nr 2 do SIWZ / o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. l oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l oraz ust. 2 pkt. l ustawy Prawo zamówień publicznych
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający profil prowadzonej działalności zgodny z rodzajem niniejszego zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3.Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
4.Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.Wykaz sprzętu który jest w posiadaniu firmy
6.Wykaz wykonanych usług w okresie pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem
ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.
7.Opinia bankowa
8.W przypadku oferty składanej przez Konsorcja należy dołączyć upoważnienie wskazujące Lidera Konsorcjum / pełnomocnika /

6.2Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.10.2009 r. pod nr 347646.


 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA