IR- P 05/2015 (Wykaszanie poboczy dróg gminnych: Kończyce Małe i Kaczyce)
Dodane przez admin_ug3 dnia Kwiecień 22 2015 12:47:20

Zebrzydowice, dnia  22.04.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 05/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Kończyce Małe i Kaczyce.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 22.04.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 05/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Kończyce Małe i Kaczyce.

Zakres obejmuje 3-krotne wykoszenie poboczy dróg gminnych o długości 46,40 km na terenie Gminy Zebrzydowice w 2015 roku w sołectwie Kończyce Małe i Kaczyce. Usługa obejmuje obustronne wykoszenie poboczy na szerokość 2 m

Podstawą wykonania roboty będzie przekazany przez inspektora nadzoru wykaz dróg objętych wykaszaniem.
Koszenie poboczy obejmuje obustronną szerokość pasa drogowego o wymiarze 2,0 m. Szerokość koszenia określona jest od ostatniego utwardzonego elementu drogi tj.
- nawierzchni utwardzonej jezdni
- krawężnika ograniczającego jezdnię / jeśli jest istniejący /
- utwardzonego pobocza / jeśli występuje na drodze /
- chodnika bądź obrzeża betonowego ograniczającego ciąg pieszy / jeśli występuje /

Zamawiający wymaga wykonania nie mniej niż trzech pełnych koszeń w ciągu sezonu letniego. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm. Prace powinny być prowadzone tak by nie występowało zagrożenie bezpieczeństwa dla osób trzecich a także nie nastąpiło uszkodzenie pojazdów lub innych urządzeń obcych. Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się wykaszarkami ręcznymi równolegle z głównym koszeniem. Po przeprowadzonych pracach należy natychmiast uprzątnąć zanieczyszczenia z jezdni, chodników oraz urządzeń odwadniających.

W ofercie należy podać:
a/ ceny: A - koszt 3-krotnego wykoszenia poboczy dróg gminnych o łącznej powierzchni każdego cyklu koszenia 186.600 m2
b/ okres realizacji jednokrotnego cyklu koszenia - w dniach

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 77.31.20.00-0 usługi usuwania chwastów

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy - 2015 r
Terminy przystąpienia do poszczególnych 3-krotnych koszeń zamawiający będzie ustalał z wykonawcą z uwzględnieniem występujących w ciągu roku warunków wzrostu roślin. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia prac w ciągu 3 dni od pisemnego zgłoszenia przez zamawiającego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40. Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds dróg mgr inż. Marian Botorek - tel. 32/ 4755131, pokój nr 36

Termin składania ofert - do dnia 05.05.2015 r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2015 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 38.


WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: