Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice do roku 2020
Dodane przez admin_ug3 dnia Maj 08 2015 11:33:30

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju
Gminy Zebrzydowice do roku 2020

Wójt Gminy Zebrzydowice działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594.j.t. z późn. zm.) w związku z § 1 Uchwały Nr XLI/389/10  Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji – ogłasza rozpoczęcie w dniu  08 maja 2015r. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice do roku 2020, zapraszając jednocześnie wszystkich mieszkańców gminy do aktywnego w nich udziału.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz złożenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice do roku 2020 w części dotyczącej kierunków rozwoju społeczno – gospodarczego, począwszy od działu 5. Zebrzydowice 2020 – wizja rozwoju i cele strategiczne.

Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag/propozycji.
...


Rozszerzona zawartość newsa

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju
Gminy Zebrzydowice do roku 2020

Wójt Gminy Zebrzydowice działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594.j.t. z późn. zm.) w związku z § 1 Uchwały Nr XLI/389/10  Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji – ogłasza rozpoczęcie w dniu  08 maja 2015r. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice do roku 2020, zapraszając jednocześnie wszystkich mieszkańców gminy do aktywnego w nich udziału.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz złożenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice do roku 2020 w części dotyczącej kierunków rozwoju społeczno – gospodarczego, począwszy od działu 5. Zebrzydowice 2020 – wizja rozwoju i cele strategiczne.

Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag/propozycji. Wypełnione formularze prosimy przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres mailowy zebrzydowice.konsultacje@deltapartner.org.pl albo składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zebrzydowice (I piętro pok. nr 17) bądź drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Zebrzydowice 43 – 410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6. Zostanie również udostępniony formularz internetowy, którego link zamieszczamy poniżej: http://deltapartner.pl/konsultacje.

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie od dnia 08 maja 2015r. do dnia 29 maja 2015r. włącznie.
Niezłożenie uwag / propozycji w ww. terminie oznacza rezygnację z prawa ich złożenia.

Załączniki:

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta