IR- P 09/2015 (Projekt ścieżki rowerowej "Po żelaznym szlaku" w Zebrzydowicach)
Dodane przez admin_ug dnia Lipiec 22 2015 12:29:47

Zebrzydowice, dnia  22.07.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 09/2015

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Projekt ścieżki rowerowej "Po żelaznym szlaku" w Zebrzydowicach


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 22.07.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 09/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Projekt ścieżki rowerowej "Po żelaznym szlaku" w Zebrzydowicach

Zadanie planowane do współfinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

Zakres opracowania obejmuje :
- projekt budowlano - wykonawczy ścieżki rowerowej o szerokości ok. 3,0 m, zaprojektowanej po trasie nieczynnej linii kolejowej / teren zamknięty / wraz z nawiązaniem do istniejącej trasy / ścieżki / rowerowej.
Długość ścieżki ok. 4,5 km.
Wzdłuż trasy należy zaprojektować punkty odpoczynkowe, znaki informacyjne i drogowe wg potrzeb.
Na trasie projektowanej ścieżki zostaną wyburzone dwa wiadukty / zdjęcia w załączeniu /, stąd konieczne będzie zaprojektowanie np. kładek w konstrukcji drewnianej o parametrach umożliwiających przejazd samochodów uprzywilejowanych / w świetle kładki /

- uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenów zamkniętych

- uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę dla terenów zamkniętych i pozostałych

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 71.22.00.00-6

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji zadania - 29.01.2016 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych mgr inż. Ewa Suchecka i Wiesława Zniszczoł - tel. 32/ 4755107, pokój nr 40

Termin składania ofert - do dnia 30.07.2015 r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2015 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.


 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: