PRZETARG NIEOGRANICZONY - IR.271.9.2015 (Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz...)
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 20 2015 13:43:22

Zebrzydowice, dnia  20.08.2015 r.

IR.271.9.2015

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na "Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej."

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pyt. 1
W odniesieniu do Wykazu Taboru „Załącznik nr 21” prosimy o podanie:
   - modelu dla pozycji 3,4,19
   - ładowność poz. 21

Odp. Zmodyfikowany Załącznik nr 21 – Wykaz taboru w załączeniu.


Rozszerzona zawartość newsa
                                                                               

Zebrzydowice, dnia  20.08.2015 r.

IR.271.9.2015

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na "Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej."

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pyt. 1
W odniesieniu do Wykazu Taboru „Załącznik nr 21” prosimy o podanie:
   - modelu dla pozycji 3,4,19
   - ładowność poz. 21

Odp. Zmodyfikowany Załącznik nr 21 – Wykaz taboru w załączeniu.

Pyt. 2.
W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o  wyrażenie zgody na zapis: Ochroną objęte zostają pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5t. które posiadają ochronę w zakresie AC oraz ich wiek nie przekracza 10 lat”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 3.
W odniesieniu do ubezpieczenia Assisatnce prosimy o wyrażenie zgody na:
   a) wyłączenie z zakresu ubezpieczenia holowania pojazdu w wyniku kradzieży jego części składowych lub dewastacji
   b) wprowadzenie limitu dla holowania w wysokości 200 km

Odp.
   Ad. a) Zamawiający nie wyraża zgody.
   Ad. b) Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4.
Zmniejszenie sumy ubezpieczenia w grupie II w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych na 200 000,00 zł

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie sumy ubezpieczenia w grupie II Wszystkie sieci, przyłącza kanalizacyjne, przyłącza wodociągowe, drogi, chodniki, place, boiska, itp. z wyjątkiem mienia w pozycji nr 1 na 200 000,00 zł.

Pyt. 5.
Wprowadzenie limitu 30 000,00zł na winę umyślną

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6.
Prosimy o zmianę treści w Klauzuli likwidacji i zgłaszania szkód zał. 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do cz. I
Klauzula likwidacji i zgłoszenia szkód:
1.   Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek i możliwość zgłoszenia szkody w ciągu 4 dni roboczych od powstania szkody lub powzięcia o niej informacji, chyba, że OWU zezwalają na późniejsze zgłoszenie.
2.   Ubezpieczyciel ma obowiązek w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia  poinformować czy będą przeprowadzane oględziny, Ubezpieczyciel ma  obowiązek dokonania oględzin miejsca zdarzenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody (dotyczy również roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), W przypadku nie dokonania oględzin w powyższym terminie Ubezpieczyciel akceptuje  zakres szkody na podstawie dostarczonej dokumentacji  ( zdjęcia ,protokoły obmiaru, itp. )  przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. (Chyba, że ustalono inny termin oględzin lub tryb likwidacji szkody).
3.  Ubezpieczyciel o uzupełnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do wypłaty odszkodowania może wezwać Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tylko 3 – krotnie. Powyższe nie dotyczy:
   1) wezwań o uzupełnienie dokumentów wcześniej wymaganych, w tym przesłanie niekompletnych materiałów np. brakujących załączników, specyfikacji, zestawień itp.,
   2) dokumentów, które są powołane w otrzymanej wcześniej dokumentacji, a nie zostały dostarczone.
4.   Ubezpieczyciel ma obowiązek działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach związanych ze szkodą, na które ma wpływ, a w szczególności ustalić bez zwłoki okoliczności powstania szkody w oparciu m.in. o dokumenty i informacje dostarczone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz własne ustalenia.
5.   Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie w terminach ustawowych, bez konieczności uzyskania prawomocnego postanowieniakończącego postępowanie w sprawie przedmiotowej szkody, pod warunkiem, że nie toczy się ono przeciwko Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 7.
Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje  i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Odp. Potwierdzamy, zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem w/w działalności.

Pyt. 8.
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odp. Potwierdzamy, zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem w/w działalności.

Pyt. 9.
Odnośnie „szkód wyrządzonych w wyniku przeprowadzania imprez masowych ” prosimy o :
   a) przedstawienie wykazu planowanych imprez
   b)potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne, a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odp.
   Ad. a) Wianki – lipiec każdego roku
   Ad. b) Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 10.
W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający  w  okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odp. Zakres ochrony dostosowany do potrzeb Zamawiającego.

Pyt. 11.
W odniesieniu do szkód spowodowanych przez zwierzęta prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 12.
Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem infrastrukturą drogową prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?

Odp. Stan techniczny dróg jest dobry.
Fundusz remontowy za 2014 –  1.711.630,73 zł
Fundusz remontowy za 2015 r / w trakcie realizacji / - 1.527.203,94 zł
Planowany fundusz remontowy na 2016 - ok. 1.600.000 zł

Pyt. 13.
W odniesieniu do szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu OC prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla zamawiającego.

Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 14.
W odniesieniu do OC produkt prosimy o wyłączenie z zakresu szkody w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jakoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odp. Brak zgody.

Pyt. 15.
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odp. Tak, potwierdzamy.

Pyt. 16.
W odniesieniu do szkód w związku z władzą publiczną prosimy o wyrażenie zgody na klauzulę w następującej treści:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:
a.   szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
b.   szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym,
c.   szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem,
d.   szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa
2)   Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
a.   związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
b.   które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
c.   wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
d.   powstałych w wyniku niewypłacalności,
e.   wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odp. Brak zgody.

Pyt. 17.
W odniesieniu do załącznika dotyczącego szkodowości prosimy o podanie:
   - szkód od początku 2012r.
   - przyczyn szkód

Odp. Szkodowość możliwa do uzyskania przedstawiona została w załączniku nr 20 Informacja o Zamawiającym.

Pyt. 18.
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w przedmiotach wartościowych (Ubezpieczenie OC, podpunkt a) Zakres ochrony, wyróżnik trzeci)

Odp. Brak zgody.

Pyt. 19.
Prosimy o wykreślenie słowa „wszelkie” z tabeli „Zakres ochrony ubezpieczeniowej” l.p.1 pkt 4) – sugeruje to brak możliwości zastosowania wyłączeń zawartych w OWU lub np. siłę wyższą.

Odp. Brak zgody, zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 20.
Prosimy o wykreślenie punktu 14 z tabeli „Zakres ochrony ubezpieczeniowej” l.p.1 w całości.

Odp. Brak zgody.

Pyt. 21.
Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla zakresu opisanego w punkcie 18 i 19 tabeli „Zakres ochrony ubezpieczeniowej” l.p.1 (władza) w wysokości 300 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia lub innej odpowiadającej Zamawiającemu.

Odp. Zapisy zgodne z SIWZ.

Pyt. 22.
Odnośnie włączenia szkód z winy umyślnej ( 8. Dodatkowe postanowienia… punkt 13) ), prosimy o akceptację treści klauzuli:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1)  Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego uważa się:
   a)  w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zarządców oraz pełnomocników,
   b)  w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników,
   c)  w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów oraz pełnomocników,
   d)  w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, wspólników, prokurentów oraz pełnomocników,
  e)  w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników,
  f)  w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników,
  g)  w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – te osoby oraz pełnomocników;

Odp. Brak zgody.

Pyt. 23.
W odniesieniu do powyższego prosimy o wprowadzenie podlimitu na szkody z winy umyślnej w wysokości 200 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia lub innej odpowiadającej Zamawiającemu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu na szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pyt. 24.
Prosimy o wyłączenie klauzuli informacyjnej ze zbioru klauzul obligatoryjnych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 25.
Prosimy o potwierdzenie, że następujące klauzule nie mają zastosowania do OC (są to typowe klauzule do ubezpieczeń mienia):
   - klauzula kosztów dodatkowych,
   - klauzula przewłaszczenia mienia.

Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 26.
Prosimy o wydłużenie terminu dokonania oględzin miejsca zdarzenia z 4 na 6 dni roboczych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 27.
Prosimy, aby treść punktu 5) klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód nie miał zastosowania do ubezpieczenia OC. Niejednokrotnie prawomocne postanowienie kończące postępowanie ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu odpowiedzialności za szkodę.

Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ.

Dalsza część odpowiedzi na zapytania zostanie przesłana niezwłocznie.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Załącznik nr 21