Postępowanie dot. wydania decyzji środowiskowej dla remontu ulicy Spacerowej w K.M.
Dodane przez admin_ug dnia Październik 29 2009 07:17:02

Zebrzydowice, dnia 26.10.2009 r.

PR. 76241 - 14/09

OBWIESZCZENIE

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.10.2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Remont ulicy Spacerowej w Kończycach Małych", w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 26.10.2009 r.

PR. 76241 - 14/09

OBWIESZCZENIE

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.10.2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Remont ulicy Spacerowej w Kończycach Małych", w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie obejmuje następujące działki: 1757, 1433/6, 202/2pb, 1433/7, 1431/3, 1433/22, 1433/32, 1433/25, 1433/33, 1433/38, 1751/11, 1751/10, 1751/9, 1751/8, 1751/7, 1433/4, 1751/4, 1436/2, 1439/81, 1439/80, 1439/96, 1439/112, 1431/4, 1431/2, 1433/17, 1433/26, 1433/27, 1433/28, 1433/15, 1433/13, 1433/21, 1433/18, 1433/36, 1433/35, 1433/34, 1439/34, 1433/29, obręb Kończyce Małe. Zainteresowani mogą się zapoznać z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu.

     Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji środowiskowej dla w/w przedsięwzięcia z którą mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu. Doręczenie stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA