Starosta Cieszyński informuje
Dodane przez gci dnia Styczeń 20 2009 12:56:41
Starosta Cieszyński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
informuje
mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego, będących właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości o potrzebie sprawdzenia zgodności zapisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

Księgi wieczyste prowadzone są w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Zdarza się jednak, że osoby którym przysługuje określone prawo do nieruchomości (tj. własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo rzeczowe, a także prawo osobiste i roszczenie) nie ujawniają ich w księdze wieczystej.

Obowiązkiem właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości jest doprowadzenie do zgodności zapisów w księgach wieczystych i zapisów w ewidencji gruntów i budynków z rzeczywistym stanem prawnym


Rozszerzona zawartość newsa
Starosta Cieszyński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
informuje
mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego, będących właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości o potrzebie sprawdzenia zgodności zapisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

Księgi wieczyste prowadzone są w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Zdarza się jednak, że osoby którym przysługuje określone prawo do nieruchomości (tj. własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo rzeczowe, a także prawo osobiste i roszczenie) nie ujawniają ich w księdze wieczystej.

Obowiązkiem właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości jest doprowadzenie do zgodności zapisów w księgach wieczystych i zapisów w ewidencji gruntów i budynków z rzeczywistym stanem prawnym

1.    Adres i siedziba Wydziału Ksiąg Wieczystych:

Informuję, że sądem właściwym dla nieruchomości położonej na terenie Powiatu Cieszyńskiego jest Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział V Ksiąg Wieczystych mający siedzibę przy ul. Garncarskiej 8.

Sekretariat Wydziału V Ksiąg Wieczystych mieści się na I piętrze, pokój  90,
telefon (33) 479 46 43 – Kierownik Sekretariatu
Godziny przyjęć interesantów:
- od poniedziałku do piątku     730- 1300, 1500– 1800

Biuro Podawcze Wydziału – pokój 92,
telefon (33) 479 46 46
Godziny przyjęć interesantów:
- od poniedziałku do piątku     730- 1300, 1500– 1800

Wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych – pokój 87,
telefon(33) 479 46 39 Ekspozytura Centralnej Informacji (wydawanie odpisów)
Godziny przyjęć interesantów:
 - od poniedziałku do piątku     730- 1400,

Przeglądanie ksiąg wieczystych - pokój  85,
telefon  (33) 479 46 44
Godziny przyjęć interesantów:
- w poniedziałki     900- 1300, 1500 – 1800
- w pozostałe dni od wtorku do piątku   900 - 1400

Księgi wieczyste dla nieruchomości położonych na terenie Powiatu Cieszyńskiego prowadzone są w ramach Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

2. Adresy i siedziby punktów informacyjno-konsultacyjnych

Starosta Cieszyński informuje, iż w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 mieści się punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym mieszkańcy Powiatu Cieszyńskiego mogą uzyskać pomoc geodezyjną i prawną w zakresie informacji
o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych.


Punkt informacyjno-konsultacyjny znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, II piętro, pokój nr  360.
Godziny przyjęć interesantów:
- od poniedziałku do piątku       730 do  1530.W punkcie informacyjno – konsultacyjnym udziela się informacji:
- o czynnościach niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
- o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanej nieruchomości i ujawnieniu prawa w księgach wieczystych

3. Rodzaje dokumentów, które mogą potwierdzić rzeczywisty stan prawny

Rzeczywisty stan prawny nieruchomości może potwierdzić:
- akt notarialny
- akt nadania ziemi
- akt własności ziemi
- ugody sądowe
- prawomocne wyroki sądu o nabyciu prawa własności, użytkowania wieczystego (zasiedzenie, dział spadku)
- prawomocne postanowienia sądu o stwierdzeniu praw nabycia spadku
- przydział lokalu w spółdzielni mieszkaniowej własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub do lokalu użytkowego lub akt notarialny
- ostateczne orzeczenia lub decyzje wydane przez administrację publiczną o przyznaniu praw zbywalnych do nieruchomości (takich jak: o wywłaszczeniu, o rozwiązaniu przed terminem umowy użytkowania wieczystego, umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej) itp.

W księgach wieczystych oprócz prawa własności można ujawnić wpisy ograniczonych praw rzeczowych tj:
- służebności
- użytkowania
- spółdzielczego własnościowe prawo do lokalu
- zastawu
- hipoteki.
Poza prawami rzeczowymi do ksiąg wieczystych można składać także wnioski o ujawnienie praw osobistych i roszczeń, a w szczególności:
- prawa najmu
- prawa dzierżawy
- prawa odkupu lub pierwokupu
- prawo dożywocia
- roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, użytkowania wieczystego albo ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
- roszczenia wynikające z prawa zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników
- roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności.4. Zakres danych objętych księgami wieczystymi i zasad dostępu do tych danych w celu ich sprawdzenia

Dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny, co oznacza, że każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu.  Akta księgi wieczystej może przeglądać osoba mająca  interes prawny lub notariusz. Wgląd do księgi wieczystej jest nieodpłatny.
Odpisy z ksiąg wieczystych wg ostatniego stanu wpisów oraz odpisy dokumentów znajdujących się w księgach wieczystych wydaje sąd na żądanie osób zainteresowanych za odpłatnością.


Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:
    1)    pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oznaczenie lokalu lub domu jednorodzinnego oraz wpisy praw związanych z jej własnością. Wpisu w tym dziale dokonuje się na podstawie aktualnych danych z ewidencji gruntów  i budynków, którymi są wypis
i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
    2)    drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,
    3)    trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,
    4)    czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.

W przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II  księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości, posiadając jeden
z tytułów prawnych do nieruchomości wymienionych w punkcie 3 należy złożyć do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie
- dokument o przysługującym prawie,
-  dokumenty z ewidencji gruntów i budynków – wypis lub wypis i wyrys z ewidencji gruntów  
- w przypadku lokalu własnościowego w spółdzielni mieszkaniowej dodatkowo    zaświadczenie ze spółdzielni

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków można nabyć:
- dla nieruchomości położonych na terenie wszystkich gmin powiatu cieszyńskiego
 z wyłączeniem Gminy Cieszyn – w Starostwie Powiatowym w Cieszynie,
w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru (Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), mieszczącym się w budynku przy ul. Szerokiej 13,
I piętro,
- dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1,