IR- P 11/2015 (Naprawa nawierzchni placu przy przedszkolu w Kaczycach)
Dodane przez admin_ug3 dnia Wrzesień 30 2015 10:49:44

Zebrzydowice, dnia  30.09.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 11/2015

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Naprawa nawierzchni placu przy przedszkolu w Kaczycach


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 30.09.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 11/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Naprawa nawierzchni placu przy przedszkolu w Kaczycach

Zakres robót obejmuje naprawę nawierzchni placu o powierzchni ok. 180 m2 poprzez rozbiórkę istniejących płyt drogowych i ułożeniu kostki betonowej grubości 8 cm. Ponadto planuje się ułożyć ciek betonowy szerokości 60 cm, z którego wody za pośrednictwem kratki ściekowej zostaną włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Szczegółowy zakres obejmuje przedmiar robót wg którego należy wycenić ofertę.

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45.23.31.40-1, 45.23.24.10-9

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji zadania - 20.11.2015 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor GD mgr inż. Marian Botorek - tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36

Termin składania ofert - do dnia 08.10.2015 r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: