Konsultacji środowiskowe dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ...
Dodane przez admin_ug3 dnia Październik 02 2015 08:32:55

Możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: "Strategia rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku"

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.): organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa (…) w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, w dniach od 5 października 2015 r. do 26 października 2015 r. zapewniono możliwość składania wniosków do projektu dokumentu pn.: "Strategia rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Strategia rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku" zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa, a wraz z nią możliwość składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone ustnie w siedzibach właściwych organów, pisemnie lub w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) i dostarczenie go do dnia 26 października 2015 r. na:

(...)


Rozszerzona zawartość newsa

Możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: "Strategia rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku"

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.): organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa (…) w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, w dniach od 5 października 2015 r. do 26 października 2015 r. zapewniono możliwość składania wniosków do projektu dokumentu pn.: "Strategia rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Strategia rozwoju Gminy Zebrzydowice do 2020 roku" zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa, a wraz z nią możliwość składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone ustnie w siedzibach właściwych organów, pisemnie lub w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) i dostarczenie go do dnia 26 października 2015 r. na:

UWAGA: sugeruje się zgłaszanie wszelkich uwag i wniosków na załączonym formularzu konsultacyjnym.
Uwagi i wnioski można zgłaszać od 5 października 2015 r. do 26 października 2015 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Wersja papierowa dokumentu oraz formularz dostępne są w Urzędzie Gminy Zebrzydowice

Tekst projektu Strategii, Prognozy i formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA