Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice
Dodane przez admin_ug3 dnia Październik 06 2015 13:23:50

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.8.2015 z dnia 6 października 2015 r.

          Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że na wniosek: P. Janusza Franiczek, Biuro Projektowo – Usługowe „ALDA” s.c. Hanna i Janusz Franiczek, ul. Jana 16, 44 – 300 Wodzisław Śląski, działającego w imieniu Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43 – 400 Cieszyn zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 2645S (ul. Adama Asnyka w Zebrzydowicach oraz ul. Adama Mickiewicza w Marklowicach Górnych) na odcinku  ok.2,4 km od DW 937 do granicy Państwa z Republiką Czeską.”


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.8.2015 z dnia 6 października 2015 r.

          Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235. j.t. ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że na wniosek: P. Janusza Franiczek, Biuro Projektowo – Usługowe „ALDA” s.c. Hanna i Janusz Franiczek, ul. Jana 16, 44 – 300 Wodzisław Śląski, działającego w imieniu Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43 – 400 Cieszyn zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 2645S (ul. Adama Asnyka w Zebrzydowicach oraz ul. Adama Mickiewicza w Marklowicach Górnych) na odcinku  ok.2,4 km od DW 937 do granicy Państwa z Republiką Czeską.”
          Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.
          Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków. Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, w godzinach pracy urzędu.
          Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta